• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Zásadní změna pro vnitrostátní silniční dopravu od 1. 1. 2019

ilustrační foto

V září 2017 byl ve Sbírce zákonů pod č. 304/2017 Sb. vyhlášen Zákon ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Mimo jiné, se tato úprava velmi zásadně dotýká vnitrostátní silniční nákladní dopravy.

Jak vyplývá z důvodové zprávy, nové ustanovení neobsahuje samo o sobě pravidla pro tuto oblast, nicméně rozšiřuje působnost pravidel obsažených v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) i na dopravu vnitrostátní, která se doposud řídí Občanským zákoníkem (§ 2555 až 2581). Dle přechodného ustanovení se nová úprava nevztahuje na přepravní smlouvy uzavřené před datem nabytí účinnosti, které je stanoveno (resp. odloženo) až na 1. ledna 2019.


Co tato změna znamená v praxi nejenom pro dopravce, ale i pro majitele přepravovaného zboží?


Jedna ze zásadních změn je výše náhradové povinnosti dopravce. Dle Občanského zákoníku (§ 2567) nahradí dopravce, při ztrátě nebo zničení zásilky, cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal. Tedy reálnou hodnotu zboží. Oproti tomu, dle čl. 23 Úmluvy CMR, je výše odpovědnosti dopravce max. 8,33 SDR za kilogram hrubé váhy zásilky. Což je dle aktuálního kurzu XDR cca 260 Kč za 1 kg hrubé váhy. Pro dopravce je tato změna vítaná.  Odpovědnost do plné hodnoty zboží je zejména u přeprav drahého zboží pro dopravce neúměrně vysoká a stresující. Zadruhé dopravci Úmluvu CMR z provádění mezinárodních přeprav velmi dobře znají.
Změna, resp. snížení náhradové povinnosti dopravce se, možná ještě více, dotýká majitelů přepravovaných zásilek. Na základě smluv o přepravě, uzavřených po 1.1.2019, jim v případě poškození či zničení zboží již nebude ze strany dopravce nahrazena plná výše škody, jak jsou zvyklí (výjimkou může být pouze uplatnění čl. 29 Úmluvy CMR). Tuto skutečnost lze řešit majetkovým pojištěním přepravovaného zboží (tzv. cargo pojištění), které je jedinou možností krytí plné hodnoty pro majitele zásilky. Druhou možností je smluvní sjednání odpovědnosti do plné hodnoty zboží dle čl. 24 Úmluvy CMR mezi odesílatelem a dopravcem.


Jak bude výše uvedená změna fungovat v praxi, jaké budou její dopady, ať už pozitivní či negativní, ukáže teprve čas. Nicméně je dobré tuto změnu zaregistrovat a připravit se na ni.

 

Markéta Remetančíková, SATUM CZECH


CITACE:

ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

„§ 9a“
Ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)31) se použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců.

Článek II, Přechodná ustanovení, bod 5
5. Na přepravní smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se § 9a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 15 a čl. II bodu 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.

31) Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)“.

Zákon byl vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 304/2017 Sb.

 

11.7.2018

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies