• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Význam české logistiky ve středoevropském regionu roste

ilustrační foto

Středoevropský region se pro logistiku stává stále více téměř zemí zaslíbenou. Existuje zde dobrá dopravní i logistická infrastruktura a velké logistické firmy do regionu lákají nízké mzdy i kvalifikovaní zaměstnanci. Poptávku po logistice přitom táhne nejen výroba, ale také rostoucí spotřeba obyvatel. Dnes jsou v regionu pevně usazeni již prakticky všichni velcí globální i evropští hráči na poli logistiky a odborníci očekávají, že podmínky příznivé pro rozvoj logistiky v regionu budou pokračovat.

Ve středoevropském regionu má Česká republika jedinečné postavení, dané jak její geografickou polohou, tak již zmíněnou výhodou kombinace nízkých mezd a kvalifikované pracovní síly. Přesto i u nás existují problémy, způsobené zejména kapacitně nedostačující a nedobudovanou dopravní infrastrukturou a nízkým využíváním železniční dopravy.

Ve vztahu ke státním úřadům je ovšem logistika ponechána tak trochu sama sobě. „Ministerstvo dopravy nezasahuje přímo do logistického procesu, protože celý logistický řetězec a jeho organizace je oblastí, která je plně v působnosti soukromého sektoru, a to jako součást výrobního a distribučního procesu,“ uvedl Ing. Vít Sedmidubský, vedoucí Oddělení dopravní politiky a čisté mobility, Odbor strategie Ministerstva dopravy ČR. „Na druhou stranu velmi důležitým článkem logistického procesu je nákladní doprava. Ta je sice rovněž součástí samoorganizačních procesů v rámci tržního prostředí, neobejde se ale bez vytváření podmínek pro správné fungování a bez stanovení příslušných okrajových podmínek. V rámci tohoto usměrňování je rovněž nutné vytvářet podmínky tak, aby vývoj nákladní dopravy byl plně v souladu s principy udržitelného rozvoje,“ zdůraznil Ing. Vít Sedmidubský.

Ve středoevropském prostoru tak souvislosti s rozvojem zásobovacích řetězců podporuje Česká republika logistiku zejména budováním dopravní infrastruktury pro nákladní dopravu, která umožňuje logistickým firmám udržovat toky zboží v zásobovacích řetězcích. „Nezbytnou podmínkou pro fungování nákladní dopravy je kvalitní dopravní infrastruktura všech druhů dopravy, a to včetně dopravy multimodální. Součástí této dopravní infrastruktury musí být rovněž její vybavení telematickými aplikacemi a vybavení dalšími obslužnými zařízeními (například odpočívky),“ vysvětlil Ing. Vít Sedmidubský.

K okrajovým podmínkám, které ovlivňují tržní prostředí, patří dále nastavení daní u jednotlivých druhů dopravy, výše zpoplatnění dopravní cesty, a rovněž problematika internalizace externalit (jejich existence významně tržní prostředí v nákladní dopravě deformuje).

„V případě principů udržitelného rozvoje jde rovněž o to, že doprava má dosud významné negativní vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí a v neposlední řadě má v rámci národního hospodářství stále větší podíl na emisích skleníkových plynů, které jsou vnímány jako významná civilizační hrozba (lze tady odkázat na pařížskou klimatickou konferenci). V této souvislosti je velkou výzvou pro nákladní dopravu dosažení výrazně větší energetické účinnosti, které lze dosáhnout větším využíváním železniční a případně i vodní dopravy,“ dodal Ing. Vít Sedmidubský.

Ministerstvo dopravy zahájilo přípravu Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023. Ta bude v průběhu letošního podzimu projednávána v odborných expertních týmech. Koncepce bude navrhovat řadu opatření, zejména ve smyslu udržitelného vývoje. Bude nutné hledat kompromisní řešení, neboť na základě dosavadních jednání se ukazuje, že bude velmi obtížné sladit zájmy jednotlivých svazů a sdružení, která zastupují subjekty působících v jednotlivých dopravních módech či segmentech dopravního trhu.

 „Česká republika je z geografického pohledu přirozenou tranzitní zemí, která má díky své poloze přístup na hlavní trhy v Evropě,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, která se dlouhodobě angažuje v dopravních tématech ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. „Logistiku považuji v rámci ČR v posledních letech za relativně progresivně se rozvíjející odvětví, těžíme především z polohy našeho státu. Naopak slabiny spatřuji v pomalém rozvoji kvalitní infrastruktury, zkapacitnění klíčové železniční infrastruktury a slabé regulační role státu včetně dozoru a vymáhání práva v silniční přepravě. Vzhledem k tomu, že jsme rozvodím Evropy, lze za jisté specifikum považovat fakt, že rozhodující objem přeprav je vykonáván silniční a železniční dopravou. Jako další specifikum je potřeba vnímat silnou orientaci národního hospodářství na automobilový průmysl, který klade na logistiku značné nároky a je na ní závislý,“ dodala Olga Sehnalová.

V kontextu středoevropských zemí je podstatnou výhodou logistiky v České republice vysoká úroveň vybavení pro provádění logistických procesů. Situaci ovšem ovlivňují i další faktory, například v posledních letech lze sledovat zvýšenou poptávku po dostupné kvalifikované pracovní síle se zkušenostmi v logistickém odvětví.

V současnosti představuje problém nedostatečný počet veřejných logistických center, tedy překladišť, která by umožnila převážet zboží pomocí několika druhů dopravy: silniční, železniční, vodní, případně leteckou. „Vezmeme-li do úvahy, že Česká republika je tranzitní zemí, pak by veřejná logistická centra mohla odlehčit přetížené silniční síti,“ zdůraznila Olga Sehnalová a vysvětlila, že další hrozbou může být výraznější nárůst nákladů na požadované lidské zdroje s odborností a rovněž limitace kapacit na železniční síti. „Za do značné míry vnější riziko pro celý sektor považuji i určitou nejistotu ohledně budoucnosti Schengenského prostoru.“

Logistiku nejen u nás, ale i v dalších zemích střední Evropy bude ovlivňovat rozvoj nových informačních technologií a pokračující digitalizace. Pokud má pokračovat pozitivní vývoj české logistiky, je kromě vypořádání výše uvedených rizik a omezení důležité, aby se společnosti přizpůsobovaly novým trendům v oblasti doručování a skladování. Z pohledu pracovní síly je pak nezbytné podpořit rozvoj a studium technicky zaměřených oborů, ze kterých logistika jako odvětví logicky čerpá.

Zdroj: LN

13.11.2016

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.