• LogisticNEWS
    O čem se mluví

V případě ohrožení zásobovacího řetězce je třeba rychle reagovat

ilustrační foto

Bezpečnost zásobovacích řetězců je téma, ke kterému je třeba se stále vracet, neboť ačkoli většina firem již klade dostatečný důraz na zajištění bezpečnosti ve všech svých procesech či ve spolupráci v rámci řetězce, objevují se nová nebezpečí. Důvodem může být i to, že bezpečnost jako velmi obsáhlé a široké téma prostupuje prakticky všechny činnosti a měla by být do nich integrováno. Do logistiky navíc vstupuje stále více trend automatizace a robotizace a stojíme tak na začátku významné etapy proměn většiny oborů. O názor jsme požádali odborníky.

Důležité místo v oblasti bezpečnosti firem hraje nadnárodní společnost ZETES, která se specializuje na řešení v oblasti automatické identifikace, mobility a optimalizace procesů v dodavatelském řetězci pomocí inteligentního využití technologií.

„Dnešní složité prostředí dodavatelských či logistických řetězců vyplývá z orientace na požadavky zákazníků. V této spletité síti řízené poptávkou je právě komplexní sledovatelnost faktorem, díky kterému se prémiové služby odlišují od běžné konkurence,“ vysvětlil Milan Ludvik, country manager, ZETES Czech Republic.

Zajištění včasného a správného plnění vyžaduje efektivní plánování a provádění procesů v rámci dodavatelského řetězce. „K tomu potřebujeme sledovatelnost a dohledatelnost, abychom mohli najít okamžitá řešení v případě výskytu problému. Čím rychleji firmy dokáží reagovat, tím nižší bude dopad a finanční náklady na řešení problému. Proto je třeba zaznamenávat relevantní data ve všech kritických krocích dodavatelského řetězce tím nejefektivnějším způsobem, ne pouze je shromažďovat. K tomu je nezbytné odstranit z dodavatelského řetězce složité prvky: Definovat kroky, které jsou klíčové pro zajištění nepřerušeného provozu a zajistit nepřerušený provoz s vylepšením stávajících systémů a procesů. Využijte ty nejefektivnější provozní procesy, které mají nejmenší dopad na stávající technické a funkční prostředí,“ řekl dále Milan Ludvik.

Vybrané informace je třeba sdílet se všemi relevantními účastníky, tedy i s menšími dodavateli, kteří provozují své procesy tradičními způsoby. To znamená, že potřebujeme platformu pro sdílení dat (Data Event Execution Platform), která je dostatečně intuitivní a má konzistentní a přímé rozhraní pro spolupráci s různými stávajícími IT systémy používanými Vašimi dodavateli. Ideálně by měla zahrnovat snadno použitelné a jednoduše integrovatelné moduly pro sběr dat v různých fázích dodavatelského řetězce.

„Okamžitě reagujte na nepředvídané události – rychlost je základ,“ zdůraznil Milan Ludvik. „Když se některá z plánovaných činností nezdaří, měli byste být okamžitě informováni. Čím rychleji můžete reagovat a dostat situaci pod kontrolu, tím lépe můžete omezit a vyloučit dopad na následné procesy, například pomocí nalezení alternativního zdroje zboží, využitím nouzových zásob nebo přesměrováním či realokací produktů, které již jsou v přepravě. Také náklady na nápravná opatření mohou být podstatně nižší.“

Po správné implementaci sledovatelnost dodavatelského řetězce umožní reagovat na problémy vydáním rychlých a přesných rozhodnutí, což minimalizuje riziko nesprávného, neúplného či pozdního plnění v dalších fázích řetězce. Dále je třeba snížit náklady na nápravná opatření a také analyzovat a lépe pochopit dřívější problémy, což povede k vyšší provozní efektivitě v budoucnosti.

Nastupující automatizace a robotizace v logistických procesech je z hlediska bezpečnosti, respektive zabezpečení logistického řetězce bipolární. Na jedné straně eliminuje každodenní riziko menších či větších chyb, nerovnoměrnost výkonů lidí, nedodržování postupů či pravidel a celkově zvyšuje výkonnost dodavatelského řetězce. Robotizace a automatizace je dlouhodobý a v podstatě nezbytný trend, ale její postup (zejména v některých oblastech) bude vyžadovat obrovské investice. Již dnes jsou však oblasti, kde je automatizace velmi žádaná a v plném proudu. Jedná se například o automatické tiskové aplikátory pro přesné označení výrobků a balení jedinečným identifikátory (včetně serializace) a pro zajištění přesné evidence tzv. agregace (jaké výrobky jsou baleny do balení, které kartony jsou umístěny na danou paletu a které palety jsou zařazeny do dané zásilky), což je klíčovou podmínkou při zajištění přesné sledovatelnosti a dohledatelnosti.

Na druhou stranu automatizace a robotizace přinášejí výrazné nároky na investice, obvykle horší schopnost rychle reagovat na aktuální změny procesů. S tím spojená elektronizace a digitalizace procesů s sebou nese zvýšené riziko tzv. IT světa. Napadení plně automatizovaného systému většinou znamená zastavení celého procesu bez možnosti rychlého „náhradního“ řešení. Neznamená to však nic jiného než to, že se při návrhu takových řešení musejí vzít v potaz i další oblasti, které pro „tradiční“ řešení nejsou tolik důležité.

„Se znalostí dosavadního vývoje lze očekávat, že stoprocentní automatizace v historicky dohledné době není realistická. Hlavním důvodem je vysoká investiční náročnost na straně jedné, ale zejména nutnost zásadních změn v celém dodavatelském řetězci. Jako příklad lze uvést obyčejný čárový kód: je překvapivé, kolik firem dosud není schopno nebo spíš ochotno označovat svoje výrobky „obyčejným“ čárovým kódem. Pro robotizované logistické procesy je schopnost stoprocentní identifikace zboží absolutní nutností, o vynucení změny balení s ohledem na možnost automatické či robotizované manipulace v logistice ani nemluvě,“ dodal Milan Ludvik.

Významným poskytovatelem na českém trhu bezpečnostních služeb je společnost SECURITAS ČR s.r.o. Také pro ni je nástup automatizace a robotizace jedním z důležitých témat, která mohou ovlivnit oblast, ve které poskytuje své služby. „Automatizace bezpečnostních procesů je faktorem, který tyto procesy nejen zefektivňuje, ale současně i výrazně zkvalitňuje. Automatické vjezdové systémy, které porovnávají, snímají a ukládají potřebná data, vzdálené monitorování přepravních prostředků a vyhodnocování bezpečnostních zón pomocí inteligentních kamerových systémů jsou již dnes realitou s tím, že je zde velký potenciál pro další zkvalitňování a rozšiřování těchto systémů nejen v logistice. Útoky jsou především zaměřeny na selhání lidského faktoru. To znamená, že i přes postupující automatizaci některých bezpečnostních procesů vždy jsou součástí celého řetězce lidé, kteří mohou chybovat,“ řekl provozní ředitel SECURITAS ČR Milan Staško. „V této souvislosti, nabízíme mimo jiné automatizované vjezdové systémy, službu vzdálených monitorovacích a dohledových center, mobilní prostředky pro krátkodobé střežení s přenosem dat do dohledového centra (viz obrázek) a podobně,“ dodal Milan Staško.

Vývoj tak směřuje k zabezpečení logistiky se stále větším využíváním techniky. Dojde i k vyloučení lidského prvku? „Netroufám si říci, zda je možné zcela lidský faktor v této oblasti vyloučit. Minimálně v rámci dohledových a monitorovacích pracovišť to bude vždy člověk, který bude rozhodovat o dalším postupu v případě vzniku jakékoliv nestandardní situace,“ dodal Milan Staško.

Zásobovací řetězce nemusí ohrozit pouze nehody nebo zlý úmysl. Účastníci řetězce jsou na sebe mnohdy těsně navázáni a selhání jednoho z nich může znamenat vážné problémy i pro ostatní. Celý řetězec je pak ohrožen. Tak tomu bylo například i v případě bankrotu kontejnerového námořního přepravce Hanjin, který zaplňoval stránky novin v druhé polovině loňského roku.

„Pokud je nám známo, první vlna chaosu v kauze Hanjin je již za námi. Na firmu, která je od září 2016 v ochranném pásmu věřitelů byl v lednu vyhlášen bankrot a rozbíhá se obvyklý kolotoč zajišťování zbylých aktiv, ze kterých budou jednotliví přihlášení věřitelé postupně vypořádáni. To však může trvat roky a s nejistým výsledkem,“ vysvětlil situaci výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR Petr Rožek.

Avšak vzhledem k rozsahu flotily, která se objeví na trhu, bude asi v dohledné době spíše zajímavé sledovat následný výkyv v nabízené tonáži (samozřejmě za předpokladu, že většina provozuschopných plavidel bude brzy zpeněžena a zařazena do flotily jiných velkých rejdařů) a tím i opětovného kolísání vztahu nabídky a poptávky, a následně i bázové ceny námořného na hlavních námořních trasách. Vývoj relace nabídka-poptávka v dopravě po moři zatím v obecné rovině příliš velký optimismus neskýtá.

„Firmy v ČR (ať již přímí přepravci – vývozci a dovozci, tak i zasílatelé v pozici NVOCC a konsolidátoři) byli samozřejmě postiženi zcela identicky jako jejich globální kolegové. Tedy byli přinuceni v zájmu dokončení svých přeprav některé úkony v přepravním řetězci znovu hradit, často se prodloužila doba dodání s příslušnými následky a v krajních případech se zvýšilo nebezpečí poškození zásilky s minimální nadějí na odškodnění ze strany zkrachovalého dopravce,“ řekl dále Petr Rožek.

Pokud jde o ochranu před ohrožením v podobných případech, je Petr Rožek spíše skeptický. „Obávám se, že podobné situace lze jen velmi těžko předvídat. Relevantní informace o stavu svých firem rejdaři z pochopitelných důvodů spíše neposkytují, a informace oficiálního rázu jsou velmi kusé, navíc zde spolupůsobí i jiné než ekonomické tlaky a záchranné kruhy,“ pokračoval Petr Rožek a dodal: „Naskýtá se tedy pouze obecné doporučení: lépe volit svého poskytovatele, nevybírat vždy pouze podle cenového údaje v nabídce, ovšem tato rada je, jak se říká, vhodná spíše jako mrtvému zimník…“

Pojistné krytí podobných událostí je z logiky věci vyloučeno, pojišťovny podobně jako přepravci prakticky nemohou odhadnout míru rizika znovuopakování podobné situace. Svaz spedice a logistiky okamžitě po získání oficiálních zpráv o kolapsu společnosti Hanjin svolal zvláštní, dedikovaný Námořní klub, kde účastníci dostali právní rozbor celé události a doporučení k dalšímu postupu. „Podle ohlasů z odborné veřejnosti byl i tento seminář, byť zorganizovaný z logiky věci ex post, přínosný, především pak tím, že podal jednoznačný, profesionální a realistický náhled do této nepříjemné situace. Také jsme poskytovali doplňující odpovědi na individuální dotazy v rámci Právní poradny klubu – a připomínám, že tato funguje pro členy Svazu bezplatně,“ dodal Petr Rožek.

LN

31.3.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.