• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Řídit rizika v logistickém řetězci pomáhají riziková pojištění

Řídit rizika v logistickém řetězci pomáhají riziková pojištění

Logistický řetězec skrývá celou řadu rizik, která ohrožují jeho jednotlivé články a jsou nebezpečím pro jeho fungování. Jeden z důležitých nástrojů pro řízení rizik představuje pojištění. Pokud je vhodně nastaveno, dokáže do značné míry eliminovat následky vzniklých škod. O nebezpečích, která na poskytovatele logistických služeb číhají, jsme hovořili s odborníky z pojišťovacích společností a z právní kanceláře, kteří se následky nezvládnutých rizik zabývají.

 „Mezi nejčastější zasílatelská pochybení patří chybně zvolený druh vozidla a balení s ohledem na přepravované zboží,“ vysvětluje Ing. Markéta Remetančíková z pojišťovací společnosti SATUM CZECH. „Následkem pak mohou být poničené křehké věci anebo třeba zkažené ovoce. Může také dojít k záměně či chybnému naplánování trasy, a tím vznikne zdržení a dalším vícenáklady. To může například při dodávkách materiálu do výroby znamenat vysoké finanční ztráty.“

Při přepravě jsou nejčastějšími riziky dopravní nehody a také odcizení zásilek. Zejména u odcizení je třeba dbát na správně zvolené pojistné krytí s ohledem na druh přepravovaného zboží. Elektronika, léky, tabák či alkohol si jakožto rizikové zboží zaslouží řešení formou nadstandardního pojištění s širším krytím odpovědnosti dopravce. A pokud je třeba pojistit přepravované zboží v co nejširším rozsahu, nejlepší variantu představuje majetkové pojištění, které zahrnuje také rizika, za které dopravce neodpovídá, například živelné události.

„Rovněž skladování přináší rizika v podobě živelných událostí, jako jsou povodeň, záplava, požár či vichřice, pád sněhu a krupobití. Významné riziko představují rovněž odcizení, vandalismus a škody způsobené například havárií vodovodních potrubí. Důsledkem bývá poškození či zničení zboží, přerušení provozu na delší dobu a následné finanční škody. Toto lze pokrýt kvalitním pojištěním majetku a odpovědnosti, případně pojištěním přerušení provozu,“ vysvětluje Ing. Markéta Remetančíková.

Vhodně zvolené pojištění je jen jedním z nástrojů, jak se chránit před následky škodních událostí. Mezi další patří správné nastavení smluvních vztahů, interní nastavení procesů a v neposlední řadě neustálé odborné proškolování pracovníků.

Správné nastavení smluvních vztahů, ať už se jedná o rámcové přepravní smlouvy či dílčí objednávky přeprav, se tak stává jedním z nejdůležitějších, ale zároveň i nejtěžších úkonů. Dopravce musí velmi často balancovat mezi obchodním zájmem na straně jedné a zdravým rozumem na straně druhé. Návrhy smluvních ustanovení velmi často obsahují závazky, které dopravce ani při nejlepší vůli nemůže splnit anebo se za ně zaručit, navíc s okamžitou sankcí za jejich porušení.

„Ideální je tedy vybalancovat smluvní vztah tak, aby se co nejvíce přibližoval reálné proveditelnosti a možnosti pojištění rizik a tam, kde to není možné, identifikovat vyplývající rizika a možné dopady. Důslednou prevencí lze významně ovlivnit množství škodních událostí, či v některých případech dokonce zabránit jejich vzniku. Pochopitelně nelze eliminovat všechny hrozby, je však dobré vědět, co a jakým způsobem lze ovlivnit, která rizika jsou pojistitelná a která nikoliv,“ říká Ing. Markéta Remetančíková.

Velmi aktuálním rizikem je dnes únik klientských údajů. Data a jejich shromažďování se v současnosti stala běžnou součástí života a neobejde se bez nich žádná moderní firma, v dopravě a logistice nevyjímaje. Nejčastějšími riziky ohrožující firemní data jsou zastaralý hardware a software, nedostatečná ochrana dat, neloajální zaměstnanci a ztráta nebo zcizení zařízení s citlivými informacemi, jako jsou například mobilní telefony, notebooky či tablety.

„Úniku dat nelze nikdy stoprocentně předejít, protože třeba chybné zaslání e-mailu na špatnou adresu může způsobit kdokoliv. Jednou z možností, jak tyto následky zmírnit, je i vhodně zvolené pojištění kybernetických rizik. Hlavní pojistná nebezpečí, která lze pojištěním těchto rizik krýt, jsou neoprávněné nakládání s údaji, povinnost vůči dozorovým orgánům, náklady na odborné služby, vydíráním prostřednictvím sítě a také výpadek sítě. Pojištění kybernetických rizik je také jediné pojištění, které kryje úmysl,“ dodává Ing. Markéta Remetančíková.

Také ředitel úseku pojištění dopravy pojišťovny COLONNADE Ing. Pavel Kadlečík zdůrazňuje, že problematika rizik v dopravě a logistice je velmi široká. „Pokud bych odpověď omezil na naši parketu, která je nám jakožto jednomu z největších pojistitelů přepravních rizik v České republice nejbližší, tedy na fyzická rizika během přepravy samotné, dá se odpověď rozvětvit na dva základní směry: Rizika, která se vyskytují stabilně nepřetržitě od nepaměti a pak na ta, která jsou určitým způsobem výjimečná, objevují se a většinou po určité době pomíjejí,“ vysvětluje Ing Pavel Kadlečík.

Stále aktuálním a také nejčastějším rizikem je riziko poškození zboží při jeho manipulaci v rámci nakládek, vykládek a překladů v rámci změny dopravního prostředku či ve skladech a podobně. Toto riziko je takříkajíc všudypřítomné, zatímco další velmi běžné riziko – krádeže zásilek včetně loupeží a nedodání vykazuje určitá teritoriální specifika. Na třetím místě běžných rizik Ing. Pavel Kadlečík uvádí zatečení vody do kontejnerů při námořní přepravě.

„Co se týká druhé skupiny, tedy rizik ,nových‘, pak již několik let je takovým rizikem zcizení zboží tzv. falešným dopravcem. Předloni se stalo velmi aktuálním rizikem vniknutí uprchlíků do nákladových prostor vozidel při přejezdech do Anglie, loni pak bankrot rejdaře Hanjin a z toho vyplývající problémy pro majitele zásilek v držení tohoto námořního dopravce,“ uvádí Ing. Pavel Kadlečík.

A jak se mohou dopravci a logistické firmy proti rizikům bránit? Především by neměly zanedbat prevenci, nebo z širšího hlediska „rizikový management“, který je u přepravních rizik naprosto klíčový. Vždyť cílem každého výrobce by měl být spokojený zákazník, ke kterému se zboží nepoškozené a včas dopraví. Případné odškodění pojistnou smlouvou by pak mělo být až jakousi záchrannou brzdou pro případ, kdy se v rámci dopravního řetězce něco nepodaří.

„U nás je tendence přepravní rizika podceňovat, či se jimi vůbec nezabývat, s čímž se setkáváme poměrně často, například při samotné přípravě zboží pro expedici či u domnění, že veškerá rizika jsou na bedrech dopravce,“ vysvětluje Ing. Pavel Kadlečík. „Zatímco velké firmy v západní Evropě mají na oblast řízení přepravních rizik celé týmy lidí, u nás nejenže takoví lidé ve firmách nejsou, ale odpovědné osoby mají často o rizicích přepravy a vztazích v dopravě představy velmi povrchní a mylné. A objevují se i další rizika. V současném digitálním světě, kdy se stále více informací řeší bezpapírově, je důležitost zabezpečení dat obrovská. Proto zde existuje nový druh pojištění kybernetických rizik, který pokrytí tohoto rizika řeší a který na český trh uvedla právě naše společnost, Colonnade Insurance S.A.,“ říká Ing. Pavel Kadlečík.

A zdůrazňuje, že každý dopravce, který přepravuje zboží v režimu CMR, má jasně stanovenou odpovědnost za zboží, které k přepravě převzal a která vychází z článků této Úmluvy. Majitelé zboží by si měli uvědomovat, že tato odpovědnost je omezená a že existuje celá řada rizik či událostí, které během přepravy nastávají, a kde může dopravce poukázat na jeden z liberačních důvodů uvedených v této Úmluvě a odpovědnost odmítnout.

„Pak je také třeba zmínit, že pojistná smlouva na toto riziko není vždy totožná s ustanovením Úmluvy CMR, což vede k případům, kdy dopravce sice bude shledán odpovědným za poškození, zničení nebo ztrátu zboží, nebude však moci čerpat pojistné plnění z pojistné smlouvy. Proto bych opět připomenul jediné kvalitní řešení pojištění přepravních rizik a to ,cargo‘ pojištěním.“

Právnička JUDr. Alice Kubová Bártková, která působí jako advokátka u společnosti Rödl & Partner, má s řešením následků nezvládnutých rizik v logistickém řetězci bohaté zkušenosti. „Podle zkušeností z kauz našich klientů v rámci naší poradenské společnosti je stále živým tématem problematika ztrát zásilek v důsledku využití tzv. fantomových dopravců. Dále naše klienty trápí doznívající problémy škod na zásilkách vzniklých následkem uprchlické krize. Postupně se velmi aktuálním stává i otázka správného smluvního nastavení, a tím odpovědnosti v rámci využívání logistických služeb s přidanou hodnotou, tzv. value added services, stejně jako odpovědnosti v rámci multimodálních přeprav. Vnímáme také zvyšování poptávky po správném nastavení smluvních a odpovědnostních vztahů u přeprav zahrnujících železniční přepravu. Velmi žádaným je v současné době rovněž právní poradenství v oblasti GDPR,“ říká JUDr. Alice Kubová Bártková.

A jako právník zdůrazňuje, že jedním ze základů prevence rizik je věnování dostatečné péče přípravě a vyjednávání smlouvy, stejně jako školení odpovědných zaměstnanců. Velký důraz klade na uzavření kvalitní smlouvy a případně i správné nastavení přepravních dokladů zejména u služeb tzv. value added services a multimodálních přeprav. Nakolik tato problematika nemá v rámci českého právního řádu dostatečnou, respektive téměř žádnou právní úpravu, nezbývá, nežli správně jednotlivé problematické okruhy řešit ve smlouvě.

„Velmi důležité je také být si vědom úzkých souvislostí mezi vztahy z kupní smlouvy včetně INCOTERMS a navazujícími vztahy z poptávaných či odebíraných logistických služeb, aby odpovídající smlouvy na sebe jednak správně navazovaly a také, aby i praktické postupy měly správnou návaznost. Není například možné dohodnout v kupní smlouvě doložku EXW, následně jako kupující objednat u dopravce přepravu, ale již neřešit ani v kupní smlouvě a ani ve smlouvě o přepravě otázku naložení zboží. Pak se totiž mohu jako kupující dostat do situace, kdy sice budu mít od prodávajícího připravené zboží k odběru, dopravce s vozidlem připraveným k nakládce, ale již nikoho, kdo by zboží na dopravní prostředek naložil,“ vysvětluje JUDr. Alice Kubová Bártková.

Velký význam má z právního pohledu také správné nastavení odpovídajících procesů. Jako způsob poptávání a nabízení služeb, výběr a komunikace se smluvními partnery (odběrateli i dodavateli služeb) a podobně. Z hlediska odpovědnosti za škodu při přepravě je například významné, zda dopravce nabízí různé (různě bezpečné) typy přeprav pro různě hodnotné zboží či nikoliv a jak na takovouto jeho případnou nabídku zákazník dopravce reaguje. Také například speditéři, a to i ve spolupráci se svými zákazníky, by měli mít správně nastavené procesy, aby se pokud možno vyhnuli výběru fantomových dopravců. Významný je i správný a zejména včasný postup v rámci reklamačního řízení, když důsledkem nesprávného nastavení takových postupů může být i ztráta nároku na náhradu škody nebo značné ztížení pozice při jejím uplatňování.

„Významným tématem je také odpovědnost dopravce v mezinárodní dopravě. Ať již jde z pohledu zákazníka dopravce o rizika spočívající v omezení náhradové povinnosti dopravce v rámci různých druhů mezinárodních přeprav. Nebo naopak z pohledu dopravce o problematiku možného dovození jeho neomezené odpovědnosti zejména z důvodu hrubé nedbalosti. Velké nejasnosti a potíže v souvislosti s těmito otázkami přinášejí multimodální přepravy. Značně problematickou je rovněž otázka odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku nakládky či vykládky,“ říká JUDr. Alice Kubová Bártková. Z pohledu zákazníků poskytovatelů logistických služeb spatřuje jisté latentní riziko také v zákonném ručení příjemce za pohledávky dopravce, popřípadě zasílatele, které je opět možné minimalizovat – či naopak ze strany dopravce jej využít – správným nastavením smlouvy, stejně jako vyplňováním a užíváním přepravních dokladů. Problematické a potencionálně rizikové otázky dnes přináší například i aktuální česká judikatura k otázce kdo (zda odesílatel nebo příjemce), případně do jakého okamžiku či od jakého okamžiku má nárok na náhradu škody na přepravované zásilce.

„Upozornit je třeba také na rizika související s odpovědností v rámci celního řízení. Když dopravce případně nebude odpovídat svému zákazníkovi za škody vzniklé například ztrátou zásilky, nemusí být vyloučeno, že přesto po něm bude ze strany celních orgánů požadována úhrada celního dluhu. Zde je velmi významné správné nastavení smluvních a odpovědnostních vztahů v rámci služeb poskytovaných v souvislosti s celním řízením,“ dodává JUDr. Alice Kubová Bártková.

 

LN 12/2017

 

 

29.12.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.