• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Přeprava nebezpečných látek vyžaduje zodpovědný přístup všech zúčastněných stran

FOTO: Milan Otajovič

V úvodu si položme čistě řečnickou otázku. Kdo zná nejlépe všechny vlastnosti přepravovaných chemických komodit a kdo má největší zájem, aby se zboží dostalo k zákazníkovi bez jakýchkoliv problémů? Je to samozřejmě výrobce, v našem případě chemický průmysl. U chemického zboží, ať už se jedná o suroviny, polotovary nebo hotové výrobky, může v rámci přepravního procesu dojít ke změnám chemických a fyzikálních vlastností, kdy i nepatrná odchylka od stanovených parametrů vede k totálnímu znehodnocení zboží a k jeho nákladné likvidaci. A ještě závažnějším faktem je u mnohých produktů jejich nebezpečnost, přesně vymezená mezinárodními předpisy pro přepravy nebezpečných věcí a stanovující odpovědnost jednotlivých subjektů přepravního řetězce ve vazbě na specifika vybraného přepravního modu.

Každý chemický výrobce přistupuje k přepravám chemického zboží s maximální mírou odpovědného chování. Velmi pečlivě musí v první řadě vybrat příslušný přepravní mód, který umožní a garantuje neměnnost parametrů během přepravy a eliminaci rizik spojených s přepravou nebezpečných věcí. Jsou detailně vypracovány postupy, jak zboží připravit k přepravě, včetně certifikovaného balení a vybavení všemi potřebnými průvodními dokumenty. Je stanoven i systém výběru dopravce, speditéra i dalších zapojených poskytovatelů logistických služeb. Každý dopravní prostředek je před přepravou podrobně kontrolován, jestli jeho konstrukce a výbava odpovídá předpisům, zda je v souladu s požadavky zákazníka a garantuje i minimalizaci následků v případě nepředvídatelné škodní události. Součástí celého procesu je i důsledné periodické vzdělávání zapojených pracovníků a pravidelná kontrola jejich znalostí. Školení jsou dána závazně předpisy, ale ve velké míře i z iniciativy chemických podniků nad rámec předpisů.

Jako v každé činnosti, i v logistickém řetězci chemických komodit, existují obecná a specifická pravidla, postupy, odpovědnosti.  K celkovému zastřešení logistiky chemického průmyslu i přepravní sféry chemických komodit byl před 27 roky založen Výbor logistiky SCHP ČR, kde jsou diskutovány problémy chemické logistiky mezi zástupci chemických výrobců, obchodníků a odběratelů, dopravců a speditérů, ostatních poskytovatelů logistických služeb, softwarových, kontrolních a pojišťovacích firem, školitelů a zástupců orgánů státní správy, HZS, policie, profesních Sdružení. Výbor je otevřen všem zájemcům formou ad hoc nebo pravidelných setkání, svoji činnost a aktuální problematiku zveřejňuje na stránkách SCHP ČR. Od roku 1996 zajišťuje SCHP ČR společně s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Transportní informační a nehodový systém TRINS. Pravidelně, od roku 2009 na Konferencích SpeedChain, jsou SCHP ČR prezentovány jednotlivé kroky a výsledky evropských projektů ChemLog, Chemlog T&T a ChemMultimodal, které jsou zaměřeny právě na logistiku chemických komodit ve střední Evropě a SCHP ČR je jejich partnerem.  

I přes všechny výše uvedené činnosti není možné havárie nebezpečných chemikálií 100% vyloučit. Příčinou je buď selhání lidského nebo technického faktoru nebo i jejich kombinace.  Popsané kroky, analýza příčin a stanovení opatření k jejich zabránění, mnohdy vtělením do příslušné legislativy neodstraní následky, ale jsou účinnou prevencí.

Je třeba, aby všichni zainteresovaní přistupovali k problematice s využíváním rozumu, s rozmyslem, snažili se problematiku poznat do hloubky, byli sami tvůrci procesů ve svých podnicích, na silnicích, skladech. Neexistuje všemocné zaklínadlo „já nevím, ale vygooglím to“ nebo ještě horší „s tímto mě neobtěžujte, my jsme to „outsourcovali“,  tzn.  sice o tom nic moc nevíme, ale předpisově to máme OK.  Přístup k problematice „myslím“ musí být nahrazen jednoznačně „vím“, je to zásadní významový rozdíl, který někdy rozhoduje i o životech nevinných lidí, nehledě na materiální škody.

Dalším faktorem je technika a slepá víra, že vše vyřeší. Ano, technický pokrok je obrovský a v mnoha faktorech geniální, a i on má své hranice, omezení a hledání optimálního sladění všech různorodých požadavků. Fungování je sice uživatelsky „příjemné“, ale pokud jedna funkcionalita selže nebo vypadne, je mnohdy celá nejmodernější technika i super zkušenosti a kreativita obsluhy k ničemu, a pokud ještě tlačí čas, je na problém zaděláno.

Havárie jsou oblíbeným námětem obrazového i tištěného zpravodajství, bohužel většinou bez odborného základu, zaplní pouze krátce senzačně první stranu a výsledky šetření včetně závěrů již nejsou zajímavé a dále již nejsou publikovány nebo jen odbornými médii. A právě ony by mohly pomoci laické veřejnosti činit logické bezpečné kroky v případech, kdy se s podobnou havárií setkají. Ne vždy jsou proškolené složky IZS na místě první, většinou je to laická veřejnost, bohužel dnes již neproškolená systémem CO a mužská část i vojnou. 

Bezproblémový průběh celé přepravy, celé logistické operace je základním předpokladem úspěchu obchodní operace, konkurenční výhodou našeho zboží a v konečném výsledku přináší i zisk, který je cílem snažení všech, kdo se na výrobě, obchodu a přepravě podílejí.  Přispívá i k image chemického průmyslu jako partnera, který každý den vstupuje do života nás všech v mnoha výrobcích, bez kterých si základní fungování jednotlivce i celé společnosti nedovedeme představit.

 

JUDr. Václav Živec, předseda výboru pro logistiku SCHP ČR, Logistická osobnost roku 2012

Foto: Milan Otajovič

 

6.3.2019

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies