• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021

Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů a podnikatelů. Přinášíme proto přehled novinek, které občané mohou očekávat v příštím roce. Další zákony, které jsou součástí daňového balíčku pro rok 2021, nyní projednává Parlament, a proto zatím nejsou do přehledu zahrnuty.

Jednodušší řešení při živnostníky: místo třech odvodů jeden

Paušální daň přinese živnostníkům a podnikatelům z řad OSVČ možnost prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit povinnosti k dani z příjmů fyzických osob, sociálnímu pojistnému a zdravotnímu pojistnému. Pro rok 2021 činí paušální daň 5469 korun měsíčně. V částce je zahrnuto zdravotní pojistné ve výši 2393 Kč a daň z příjmů fyzických osob v symbolické výši 100 Kč, která kompenzuje navýšení třetí komponenty, minimálního sociálního pojistného, o 15 %. To pro příští rok odpovídá výši 2976 Kč.

Díky jedné pravidelné měsíční platbě živnostník ušetří nemalé finanční prostředky i tím, že už nemusí platit účetní služby. Odpadne také nadměrná byrokratická zátěž – živnostník už nebude muset podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledy pojistného a také odpadne důvod k provádění kontroly daně z příjmů finančním úřadem.

Paušální daň bude fungovat zcela na dobrovolné bázi. Přihlásit se k ní mohou živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ s ročním příjmem z podnikání do 1 milionu Kč a neplátci DPH. S přihlášením k paušální dani ale nebude možné uplatňovat další daňové slevy a úlevy. Do paušálního režimu může vstoupit podnikatel na základě podání jednoduchého formulářového oznámení o vstupu do paušálního režimu, a to na místně příslušný finanční úřad. Formulář najdete na stránkách Finanční správy zde.

Moderní a jednoduché daně

V lednu Generální finanční ředitelství spouští na základě novely daňového řádu v rámci projektu MOJE DANĚ tzv. „online finanční úřad“. Ten nabídne poplatníkům komunikaci s finančním úřadem bez nutnosti fyzické interakce. Přes portál bude možné podat přiznání ke všem daním, např. dani z nemovitých věcí, silniční dani a také k dani z příjmů fyzických osob.

Občan ve virtuálním úřadu získá osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost, a také funkci automatického vyplňování daňových formulářů.

V návaznosti na rozšíření elektronizace správy daní dochází v případě identifikovaných osob podle zákona o dani z přidané hodnoty k zavedení povinnosti elektronické formy podání v oblasti daně z přidané hodnoty. Jedná se zejména o přihlášku k registraci, daňové přiznání a kontrolní a jiná hlášení.

Vedle online finančního úřadu přináší sebou novela také zavedení institutu zálohy na daňový odpočet. Ten umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty v případě, že správce daně vyhodnotí, že nadměrný odpočet je zapotřebí před vyměřením nebo doměřením zkontrolovat (ať už v rámci postupu k odstranění pochybností, nebo při daňové kontrole). Lhůta pro vracení daňových odpočtů zůstane stejná. Plátcům DPH, u kterých došlo k vrácení části nárokovaného nadměrného odpočtu, přinese změna zlepšení z hlediska jejich cash-flow a zároveň se zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu.

Novela zásadně zjednodušuje kontrolní postupy. Nově bude v rámci daňové kontroly připuštěna dálková forma komunikace zejména při jejím zahájení a ukončení, což přinese větší flexibilitu mimo jiné podle preferencí daňového subjektu a okolností konkrétního případu. Díky tomuto opatření dojde ke zkrácení jednotlivých fází daňové kontroly a zároveň se zamezí případným obstrukcím.

Novela přináší také komplexní revizi úroků a krom jiného snižuje úrok z prodlení se zaplacením daně. Tento úrok se snižuje na úroveň podle občanského zákoníku. V současnosti je na úrovni repo sazby navýšené o 14 procentních bodů, nově dojde k jeho snížení o 6 procentních bodů. Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu (tedy na úroveň poloviny repo sazby navýšené o 4 procentní body). Daňový řád rovněž zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, což dnes není umožněno.

Odložení EET

Od nového roku platí až do 31. prosince 2022 odklad povinnosti evidovat tržby. Odklad se týká všech čtyř vln EET, nicméně tržby je možné i nadále evidovat elektronicky, a to dobrovolně.

Moderní a funkční regulace hazardu – ochrana ohrožených skupin

Ministerstvo financí spustilo rejstřík vyloučených osob. Ten zamezí osobám zapsaným v tomto rejstříku účastnit se hazardních her v hernách a kasinech nebo si zřídit či používat uživatelské konto. Cílem rejstříku je ochrana ohrožených skupin osob před negativními následky z hraní hazardu. Pro jednotlivé provozovatele hazardních her platí od 20. 12. 2020 povinnost zamezit vyloučeným osobám v účasti na hazardních hrách.

Do Rejstříku vyloučených osob se zapisují osoby, které o to samy požádají, a automaticky pak osoby:

  • pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi (s výjimkou mimořádné okamžité pomoci) a osoby s nimi společně posuzované, jsou-li starší 18 let,
  • vůči kterým byl pravomocně zjištěn úpadek,
  • kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek,
  • kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her nebo jim bylo nařízeno ochranné léčení.

Více informací na www.mfcr.cz/hazard v části „Rejstřík vyloučených osob“.

Uplatnění daně z přidané hodnoty u nájmu nemovitých věcí

Dosavadní zákon o dani z přidané hodnoty umožňuje, aby se plátce daně z přidané hodnoty rozhodl, že u nájmu jakékoliv nemovité věci uplatní daň z přidané hodnoty, pokud jde o nájem jiným plátcům daně z přidané hodnoty pro uskutečňování jejich ekonomických činností. Od 1. ledna 2021 dochází od 1. ledna 2021 k omezení této volby v případech, kdy předmětem nájmu pro jiného plátce jsou vybrané nemovité věci, jejichž součástí jsou prostory, které jsou určeny pro trvalé bydlení.

Prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje investičních nemovitých věcí

Od nového roku dojde k prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky. Cílem je z dlouhodobého hlediska zvýšit dostupnost bydlení, povzbudit ochlazený realitní trh a omezit prostor pro spekulanty.

Limit pro uplatnění odpočtu úroků z úvěru na bydlení

Oproti původnímu návrhu schválenému vládou v rámci zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí si poplatníci budou moci nadále uplatňovat i v roce 2021 odpočty úroků ze smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně, pouze dochází ke snížení limitu odpočtu pro nově obstarané bytové potřeby od 1. ledna 2021 z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.

Přesnější zacílení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí

Obce budou moci u daně z nemovitých věcí aplikovat v různých částech obce místní koeficient, který má přímý vliv na celkovou výši daně, a budou tak moci přesněji reagovat na jednotlivá specifika jednotlivých oblastí. Například tak bude moci obec daňově zvýhodnit nemovité věci pro bydlení, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti průmyslových zón.

Rozšíření a prodloužení programu COVID III

Ministerstvo financí na základě rozhodnutí Evropské komise prodloužit tzv. Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření COVID-19 a připravilo novelu zákona, která umožní pokračování programu COVID III i v roce 2021 a navíc jej rozšíří z provozních také na investiční úvěry.

S účinností od 1. 1. 2021 se mění oceňovací předpisy

Novelizace zákona o oceňování a navazující vyhlášky přibližuje tuzemskou praxi mezinárodním a evropským standardům oceňování.

Úprava oceňovacích předpisů upřesňuje pravidla určování obvyklé ceny majetku i služeb a nově umožňuje v některých případech ocenění nemovitých věcí i tržní hodnotou. Současně je pro znalce oceňující nemovité věci zaváděna povinnost s obvyklou cenou a tržní hodnotou pro kontrolu určit i vyhláškovou cenu, tzv. cenu zjištěnou. Předmětná úprava má výrazně omezit počet soudních sporů týkajících se ceny. Běžným občanům přinese zejména větší jistotu správnosti odhadnutých cen.

Pro oceňování náhrady za zřizování věcných břemen, například různých sítí, pak budou pravidla ještě striktnější a zajistí občanům spravedlivější peněžní náhradu za závadu (znehodnocení) jejich majetku ze strany budovatelů, či provozovatelů nejrůznějších sítí.

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

10.12.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies