• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Nový AETR

Přeprava zboží po silnicích a dálnicích dnes nejen v Evropě výrazně dominuje mezi ostatními druhy dopravy. S navyšujícím se množstvím zboží v dodavatelském řetězci celkové objemy přeprav prostřednictvím silničních nákladních vozidel a tím i celkové množství těchto vozidel na komunikacích každoročně roste. To vede k prohlubující se regulaci provozu, technických parametrů vozidel i práce jejich posádek. Jedním z dokumentů závazných pro provoz na pozemních komunikacích je pro dopravce Nařízení (ES) 561/2006 (Důsledky nařízení vlády ČR č. 561/2006 a 165/2014 - pracovní doba v dopravě - pro dopravní firmy), tzv. „Nový AETR“.

V průběhu 90. let minulého století se celá řada firem a společností začínající podnikání v dopravě, učila se právním normám pro silniční dopravu.  Po překonání prvotních potíží se silničním zákonem, případně živnostenským zákonem a po vstupu České republiky do EU, se poměrně rychle vytvořilo podnikatelské prostředí uplatňující společnou legislativu platnou v Evropě.


Kromě všeobecných předpisů o silniční dopravě se jednou ze stěžejních norem určujících sociální oblast řidičů a organizaci pracovních režimů stala Dohoda AETR – Evropská dohoda o silniční dopravě od 11.4.2007 nahrazená Nařízením Rady č.561/2006. Pro vozidla a soupravy s největší přípustnou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná po 1.5.2006 se zavedla povinnost používat záznamové zařízení, tzv. digitální tachograf. Tato povinnost se rovněž vztahuje pro užitkové automobily a dodávky s největší přípustnou hmotností do 3,5 tuny, které při registraci tachograf nemusí mít, jim musí při provozu s přívěsem být vybaveny. Nařízení platí na všechna vozidla používaná pro silniční přepravu zboží nebo cestujících mezi státy uvnitř Evropské unie nebo mezi zeměmi EU, Švýcarskem a zeměmi Evropského hospodářského prostoru, případně provozující kabotážní přepravu na území EU.


Rozsah odpovědností a povinností byl přenesen do národní legislativy především v zákoně č.111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších úprav.


Nařízení Rady č.561/2006 rovněž určuje vozidla, na něž se povinnost vybavení tachografem nevztahuje. Na tyto řidiče se nevztahují ani ustanovení o organizaci pracovního režimu. Výjimky platí pro všechny státy EU pro vozidla používána:


•    přeprava cestujících v linkové autobusové dopravě, jestliže délka linky nepřesahuje 50 km
•    pro potřeby ozbrojených sil, požárních sborů, lékařských služeb
•    neobchodní přeprava s maximální přípustnou hmotností 7,5 tuny
•    na kalamitní pomoc, záchranné akce, havarijní pomoc, pokud jejich okruh nepřesáhne 100 km od místa parkování
•    odvoz odpadků, údržba silnic, údržba kanalizací, rozvodů vody, plynu a elektřiny
•    k výcviku žadatelů o řidičské oprávnění
•    zemědělskými, lesními podniky pro přepravu boží jako součást jejich podnikatelské činnosti v okruhu do 100 km od obvyklého místa odstavení vozidla
•    výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center, přístavy, překladiště, terminály

Základní pojmy z oblasti pracovního režimu podle Nařízení č.561/2006

Doba řízení  - doba trvání činnosti řízení začínající okamžikem, kdy řidič začne řídit vozidlo po sloučení jedné doby odpočinku nebo přestávce do okamžiku, kdy začne další doba odpočinku nebo přestávka. Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin, nejvýše dvakrát za týden může být prodloužena na 10 hodin.
Týdenní doba řízení  - celková doba řízení je součtem jednotlivých denních dob řízení během kalendářního týdne. Nesmí překročit celkem 56 hodin (v prvním nebo druhém týdnu), celkem maximálně 90 hodin za dva po sobě následující týdny. Nejpozději po 6 ti denních dobách řízení musí řidič nastoupit týdenní odpočinek.
Přestávka v řízení - doba, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat další práci. Po 4,5 hodinách řízení musí řidič vykonat nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, která smí být rozdělena na nejméně 15 minut a následující minimálně 30 minut
Denní doba odpočinku – doba odpočinku v trvání nejméně 11 hodin. Denní odpočinek smí být zkrácen nejvýše třikrát v týdnu na 9 hodin.
Běžnou denní dobu odpočinku lze rozdělit do dvou časových úseků, přičemž první část nepřerušena v trvání 3 hodiny, druhá část v celkovém trvání nejméně 9 hodin.
Týdenní doba odpočinku – doba, při níž řidič volně nakládá se svým časem v trvání nejméně 45 hodin. Smí být krácen na 24 po sobě jdoucích hodin za podmínky, že toto zkrácení bude vyrovnáno, nahrazeno před koncem třetího následujícího týdne.

Řidič se může odchýlit od ustanovení Nařízení č.561/2006 pouze v míře nezbytné pro dojetí na vhodné místo zastávky, aby zajistil bezpečnost nákladu či přepravovaných osob, pokud neohrozí bezpečnost silničního provozu. Důvod odchylky zapíše na výtisku ze záznamového zařízení, nejpozději po dojetí na toto místo.
Za dodržení příslušných ustanovení odpovídá řidič spolu s dopravcem.  Provozovatel vozidla musí zajistit především správné fungování záznamového zařízení. K tomu stanovuje postupy, organizuje práci řidiče tak, aby byla v souladu s předpisem, pravidelně ověřuje a vyhodnocuje dodržování a pokud zjistí porušení, přijímá potřebná opatření a zachovává záznamy o výkonu řidiče a vozidla nejméně po dobu jednoho roku.
Řidič odpovídá za správné fungování a používání záznamového zařízení, používá vlastní osobní kartu do tachografu a dbá na dodržování příslušných ustanovení o výkonu, bezpečnostních přestávkách a odpočinku.
Řidič spolu s dopravcem jsou povinni předložit kontrolnímu orgánu předepsané dokumenty včetně zajištění přístupu k záznamovému zařízení. Pokud při silniční kontrole nebo kontrole v místě odstavení vozidla se zjistí závažné porušení některých z povinností, následuje správní řízení s dopravcem, případně řidičem. Nejedná se pouze o finanční postih, ale i o ztrátu bodů, případně hrozí odebrání řidičského oprávnění, u provozovatele vozidla ke ztrátě spolehlivosti až po zrušení odborné způsobilosti garanta odpovědného za provozování silniční dopravy.
 Společnost RAALTRANS, přední evropský poskytovatel informací o přepravách a volných vozech, oslavil 25 let existence. Za těchto 25 let se kompletně změnil svět logistiky, z telefonních budek pro meziměstské volání jsme se přes pevné linky přesunuli k mobilním telefonům, které jsme v řadě případů neoddělitelně implementovali do svých životů. Vznikl internet a vše se dostalo do rychlých obrátek dnešní doby. Tomu se postupně přizpůsobovala i databanka RAALTRANS.
Přestože doba jde neustále dopředu a stále více věcí řešíme on-line, přidaná hodnota vzdělávání zůstává právě v osobním kontaktu s odborníky z praxe. RAALTRANS mimo jiné pořádá pro své zákazníky zdarma pravidelné semináře, které zvyšují účastníkům kvalifikaci a přehled v dopravě a logistice. Nadcházející seminář se týká tématu „Nový AETR“.


Ing. Václav Zvěřina
 

22.5.2018

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies