• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Lednový EU RADAR

Ondřej Krutílek

Analytik legislativy EU Mgr. Ondřej Krutílek každý měsíc představuje přehled dění v EU, kterým populární formou upozorňuje i na témata a otázky, o kterých mainstreamová média zpravidla neinformují. Několik témat z lednového EU RADARU jsem vybrali i pro naše čtenáře.

EU zpřísní kontrolu vývozu ručních palných a lehkých zbraní, rozhodla Rada.

Kontrola vývozu zbraní: Rada stanovila přístup EU týkající se certifikátů konečného uživatele

EU bude brzy uplatňovat jednotnější přístup k vývozu ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně. Rada přijala rozhodnutí, jímž se stanoví soubor společných prvků, jež budou muset obsahovat certifikáty konečného uživatele pro účely vývozu ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně.

Účelem tohoto rozhodnutí, které bylo dnes zveřejněno v Úředním věstníku EU, je omezit riziko odklonu zbraní do rukou nezákonných či nežádoucích uživatelů, vytvořit rovné podmínky a vyjasnit příslušné požadavky kladené na obranný průmysl a jeho klienty.

Přijetí tohoto rozhodnutí Rady je konkrétním opatřením, jímž se navazuje na závěry Rady ze dne 16. září 2019 o přezkumu společného postoje Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu, a důležitým krokem, jímž se přispívá k dalšímu sbližování politik členských států v oblasti vývozu zbraní.

 

Vzájemné uznávání výsledků testů na covid? Rada se shodla na doporučení.

Posílené používání rychlých testů na antigen a vzájemné uznávání výsledků testů na COVID-19 – Rada dospěla k dohodě

Členské státy se dnes písemným postupem jednomyslně dohodly na doporučení Rady, kterým se stanoví společný rámec pro používání rychlých testů na antigen a pro vzájemné uznávání výsledků testů na COVID-19 v celé EU. Jedná se o klíčový nástroj umožňující zmírnit šíření viru a přispět k hladkému fungování vnitřního trhu: vzájemné uznávání výsledků testů na infekci SARS-CoV2 provedených autorizovanými zdravotnickými orgány má zásadní význam pro usnadnění přeshraničního pohybu, přeshraničního trasování kontaktů a léčby.

Hlavními prvky doporučení jsou validace a vzájemné uznávání rychlých testů na antigen a testů RT-PCR mezi členskými státy, sdílení standardizovaného souboru údajů (prostřednictvím digitální platformy), vytvoření společného seznamu rychlých testů na antigen COVID-19, stanovení přednostního použití těchto testů v konkrétních situacích (např. kontakty potvrzených případů, klastry nákazy) a další. Doporučení obsahuje také ustanovení předjímající řešení výzev spojených s budoucím vývojem pandemie: společný seznam vhodných rychlých testů na antigen COVID-19 by měl být natolik flexibilní, aby na něj bylo možno přidávat nebo z něj odebírat testy, jejichž účinnost bude ovlivněna mutacemi COVID-19.

Souvislosti

Evropští lídři EU vyzvali v prosinci 2020 Komisi, aby předložila návrh doporučení Rady o společném rámci pro rychlé testy na antigen a pro vzájemné uznávání výsledků testů. Komise svůj návrh předložila dne 18. prosince 2020. Doporučení bylo projednáno v rámci příslušných orgánů Rady a přijato během portugalského předsednictví. Doporučení Rady není právně závazné; stanoví osvědčené postupy, k jejichž dodržování jsou členské státy vyzvány.

 

Rada se shodla s europoslanci, jak v letech 2021-2021 čerpat 88 mld. eur z Evropského sociálního fondu aka ESF+. Peníze půjdou hlavně na měkké projekty. Na rozdíl od Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), na jehož malém rozpočtu (2,96 mld. eur) se obě strany dohodly také.

Evropský sociální fond plus: Rada a Parlament dosáhly předběžné dohody

Portugalské předsednictví Rady a poslanci Evropského parlamentu dosáhli politické dohody o návrhu nařízení o Evropském sociálním fondu plus (ESF+), jenž je součástí rozpočtu EU na období 2021–2027.

Fond ESF+, který má k dispozici celkové finanční krytí ve výši téměř 88 miliard eur (v cenách roku 2018), bude podporovat investice do vytváření pracovních míst, vzdělávání a odborné přípravy, jakož i sociální začleňování, přístup ke zdravotní péči a opatření pro vymýcení chudoby v EU.

"Evropský sociální fond plus rozhodujícím způsobem přispěje ke zmírnění negativních důsledků současné krize tím, že podpoří zaměstnanost a sníží míru chudoby a vytvoří lepší příležitosti pro všechny, zejména pro mladé lidi a děti. Bude pomáhat i skupinám zranitelných osob."
Nelson de Souza, portugalský ministr plánování

ESF+ poprvé navrhla Evropská komise v roce 2018 jako součást legislativního balíčku pro politiku soudržnosti na období 2021–2027.

Návrh nařízení slučuje několik nástrojů včetně fondu pro nejchudší osoby a programu pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí. Členské státy EU tak mají větší flexibilitu a mezi programy je větší soudržnost, díky čemuž se snižuje administrativní zátěž.

Návrh rovněž uvádí ESF+ do souladu s evropským semestrem, jelikož projekty financované z fondu by měly řešit výzvy identifikované v každoročních doporučeních pro jednotlivé země.

V roce 2020 byl ESF+ přizpůsoben souboru opatření na podporu oživení, aby se mimo jiné zlepšila podpora zaměstnanosti mladých lidí a krátké modulární odborné přípravy zaměřené na poskytování dovedností adaptovaných na trh práce, a zejména na potřeby ekologické a digitální transformace.

Nařízení rovněž obsahuje ustanovení, které umožňuje dočasná opatření pro využití fondu za výjimečných a neobvyklých okolností.

Vyjednávací týmy spolunormotvůrců se konkrétně dohodly na požadavcích ohledně přidělování zdrojů ESF+ na vnitrostátní úrovni v souladu s cíli politiky fondu, jako je sociální začleňování, řešení materiální deprivace, podpora mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a zmírňování dětské chudoby.

Další kroky

Politická dohoda bude předložena ke schválení velvyslancům členských států při EU (Coreper) a plenárnímu zasedání Evropského parlamentu. Poté budou na technické úrovni pokračovat práce na dokončení úplného znění nařízení.

 

Zdroj: Ondřej Krutílek

 

4.2.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies