• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Globální svět nemilosrdně tvoří obalový odpad. Kde hledat řešení?

Obaly CHEB

Stále tvrdší podmínky pro likvidaci odpadů nutí komerční sféru i komunální sektor pečlivě zvažovat, s jakými obaly jsou připraveni pracovat. Narůstá tak podíl jak těch obalů, které jsou vyrobeny z plně recyklovatelných materiálů, tak i obalů vratných s dlouhým životním cyklem. U těch je však třeba započítat náklady – finanční i ekologické – na jejich cestu od spotřebitele zpět k výrobci.

Ekologické tendence u obalů zaznamenáváme již několik let. Ještě stále však může snahu o udržitelný přístup a použití ekologických materiálů ovlivňovat obava z finanční náročnosti. Nutné je proto zohlednit celý proces od výroby obalového materiálu, přes způsob užívání až po jeho likvidaci. Obecně je důležité přemýšlet nad obalem v kontextu celého toku a myslet na logistickou optimalizaci. Vždy by mělo platit pravidlo, že obal řeší společně nákup + výroba + logistika a zákazník. Společný přístup všech zainteresovaných oddělení spolu se schopným designérem je předpokladem k tomu vytvořit optimalizovaný obal.

O tom vypovídá i snaha společnosti NEFAB být zodpovědným výrobcem obalů, která jde ruku v ruce s myšlením jejích globálních zákazníků. Sami zákazníci jsou zodpovědní a kladou si cíle eliminovat použití nerecyklovatelných či těžko recyklovatelných obalů.

Jedním z příkladů může být obal TERMOTRAY. Jedná se o plastový obal, který se nahřeje a pod tlakem se tvaruje na hliníkové formy a může tvořit libovolně formovaná ‚‚hnízda‘‘.  „Výhodou tohoto obalu jeho snadná recyklovatelnost. Naše společnost jej může libovolně po světě vykupovat. Použitý obal pomeleme a v podobě regranulátu ho vracíme opakovaně do oběhu,“ popisuje výhody nového obalu Ing. Jiří Tesař, Business Development Manager společnosti NEFAB Packaging Czech Republic s.r.o. 

Hlavním ekologickým aspektem tohoto řešení je, že při správné implementaci se omezí použití kombinace jednorázových obalů, jako je karton, folie, sáčky, bublinkové karton-plast proložky. Výrobce tak ušetří finance za materiál a příjemce nemusí řešit likvidaci. „Touto výrobní metodou se dá tvořit i obal, který tlumí vibrace a otřesy. Začíná tedy nahrazovat těžko recyklovatelný polystyren. Další ekologická výhoda spočívá ve stohovatelnosti. Vyrobené kusy se do sebe „zastrčí“ a zaberou tak minimum místa a na paletě se dají skladovat ve stovkách až tisících kusů. Oproti tlumícím pěnám z polystyrenu či polyethylenu to představuje značnou výhodu při transportu od výrobce. Navíc vzniká možnost opakovatelného použití,“ doplňuje výhody řešení TERMOTRAY Jiří Tesař.

Ilustrační foto NEFABDalším příkladem ekologického řešení obalů je nový produkt STRAW pack, který má být v druhé polovině roku implementován na evropský trh. Jedná se o obal ze slámy, který se vyrábí v NEFAB pobočkách v Číně. Sláma se v Číně obvykle nevyužívá a pálí se na polích. Jejím využitím se tedy eliminuje CO2, který vzniká při spalování. Dále je tento výrobek kompletně kompostovatelný. Obal je vhodný pro těžší zboží s hmotností 50 – 1 000 kg. Tento obal má nahradit heavy duty kartonové obaly. Zároveň díky výborným výsledkům vlhkostní odolnosti nahradí část dřevěných obalů pro námořní přepravy.

 

 „S nástupem požadavků vyplývajících z unijních směrnic CEP a SUP dochází k tomu, že Česká republika intenzivně pracuje na jejich implementaci.  Při nakládání s obaly se často používá pojem recyklace.  To, že je obal recyklovatelný, ještě neznamená, že bude zrecyklován.  Všechny obaly jsou recyklovatelné, ale položme si otázku, zda v České republice existují technologie k jejich recyklaci?  Již dnes existují vysoce sofistikované technologie k recyklaci, které jsou však zaměřeny na určitý druh obalu.  Jsou obaly, které jsou recyklovatelné a jsou zrecyklovány, např. PET láhve, a pak ty, které jsou mnohem hůř recyklovatelné, např. kompozitní obaly, některé druhy plastů nebo obaly, jejichž součástí je PVC. 

A zde nastupuje další velmi důležitý pojem ze zákona o obalech: ekomodulace. Princip ekomodulace spočívá v tom, že výrobce při uvedení obalu na trh zohlední jeho celkový dopad na životní prostředí, a to zejména jeho opětovnou použitelnost a recyklovatelnost. Vysvětlím: pokud se více výrobců v určitém odvětví domluví a budou vyrábět obaly stejného nebo podobného složení, pak vzroste množství obalů stejného druhu a tyto budou recyklovány v jednom recyklačním závodě. Zde je zajímavá příležitost pro investory, kteří by do budoucna investovali do recyklačního průmyslu. Jednoduše řečeno, čím méně druhů obalů, tím vyšší možnost recyklace a pokud nejsou dostatečné technologické kapacity, tak tím snadnější cesta k jejich realizaci. V takovém případě by vzrostlo množství recyklátu, který by byl použit na výrobu nových obalů (až při 100% použití recyklátu).

V České republice existuje již velmi dlouho rozšířená zodpovědnost výrobců a s tím spojené příspěvky, které platí výrobci Autorizované obalové společnosti. A v tomto případě princip použití  ekomodulace má svůj pozitivní vliv i na výši těchto příspěvků. Jednoduše řečeno, kdo bude vyrábět dobře recyklovatelný obal, bude méně platit. 

Na rozdíl od jednocestných obalů existují již dnes na trhu obaly vratné. Takto se dnes nakládá se skleněnými láhvemi, které jsou zálohovány. V současné době si nejsem jistá, zda nějaký výrobce přemýšlí o takovém způsobu nakládání s jiným druhem obalu.“

Beata Pulcer, poradce v odpadovém a obalovém hospodářství

 

Ilustrační foto BRANOPAC AntalisVe společnosti BRANOPAC CZ mají trochu odlišné zkušenosti. „Pokud se budeme soustředit na biodegradabilní nevratné obaly (tedy obaly rozložitelné do 6 měsíců dle EN normy), ne bio-obaly (vyrobené s přídavkem bio složek), tak jsme stále více dotazováni na tyto materiály,“ potvrzuje zájem o udržitelná řešení ze strany zákazníků Ing. Petr Martinek, MBA, Antalis CSEE Packaging Director, BRANOPAC CZ, zároveň ale dodává: „Trh ale zatím ve většině případů není připraven zaplatit trojnásobnou cenu za takto plně biologicky rozložitelný obal. A proto to většinou skončí u cenové nabídky a návratem zpět ke „klasice“. Nebo v lepším případě jednáním o změně na papírový obal či optimalizaci současného balení.“

U vratného balení je situace jiná, protože zde se většinou jedná o vývoj obalu přímo pro daný výrobek nebo skupinové balení výrobků.

Tyto obalové výrobky jsou navrženy pro trvalé použití v systému, který zajišťuje jejich efektivní využití a návrat k nepřetržitému účelu. Typická použití zahrnují přepravu surovin, komodit, dílů do zařízení na výrobu nebo zpracování zboží a poté na přepravu hotových výrobků do distribučních center nebo skladů na obchodní trhy, jako jsou velkoobchodní nebo maloobchodní prodejny.

Ilustrační foto TBA Obaly„Výrobky na přepravu opakovaně použitelných přepravních obalů jsou z velké části určeny pro aplikace mezi podniky, ačkoli růst aplikací elektronického obchodování a doručování domů otevírá příležitosti pro efektivní využití opakovaně použitelných obalů pro přepravu zboží do domácností,“ zmiňuje nový trend související s růstem e-commerce Petr Kříž, jednatel společnosti TBA Plastové obaly.

Ve společnost BRANOPAC CZ jsou pro vratné obaly používány klasické materiály jako kartonplast, výseky z technických pěn, papírové voštiny nebo termoplasty (blistry). U tohoto balení na míru (bespoke solution) je ve většině případů tvar celého obalu jasně definován zákazníkem, protože ten musí splňovat komplexní logistická kritéria přepravy pro vícecestné obaly.

„Pokud máme možnost vývoje, tak zapojujeme naše designové centrum vývoje obalů, které nejen navrhne požadovaný obal, ale i vyrobí prototyp pro následné testování. Zvýšený tlak na ekologizaci těchto vratných obalů jsme nezaznamenali. Důraz je kladen na životnost, resp. počet možných obrátek obalu a schopnost jednoduché rozložitelnosti prázdného balení pro zpětné zaslání,“ uvádí Petr Martinek. Zde se dají ušetřit nejen finanční prostředky, ale také snížit uhlíková stopa obalu (CO2), když design umožní co nejlepší efektivitu pro zpětnou přepravu. Objevují se už i alternativní materiály pro výrobu vratných obalů, které mají požadovanou pevnost a životnost. Jedná se například o odpadní suroviny vznikající při potravinářské výrobě. Zde se ale zatím jedná o testování a vývoj.

Opakovaně použitelné přepravní obaly jsou tedy většinou vyráběny z recyklovatelných materiálů, které lze regenerovat, renovovat nebo použít k další výrobě. „Kontrastem k opakovaně použitelným obalům jsou jednorázové nebo jednosměrné obaly, které se z hlediska trvalé udržitelnosti stávají globálním problémem,“ upozorňuje Petr Kříž.

V oblasti udržitelnosti se nemusí společnosti zaměřovat pouze na užité materiály. Vliv na životní prostředí může mít také obalové hospodářství a nakládání s přepravními obaly. Model paletového poolingu společnosti CHEP (pronájem palet z vlastnictví CHEP) je již ze své podstaty udržitelný, protože zákazníci CHEP sdílejí a opakovaně používají CHEP palety napříč globálními dodavatelskými řetězci. Tento cirkulární model snižuje spotřebu přírodních zdrojů a eliminuje odpad, čímž vytváří udržitelnější a efektivnější dodavatelské řetězce.

V roce 2020 společnost CHEP jako součást skupiny Brambles splnila téměř všechny cíle z oblasti udržitelnosti stanovené v roce 2015, vč. velmi důležitého milníku: snižování uhlíkové stopy. Bylo dosaženo snížení emisí uhlíku o 33 %, čímž se dokonce překročil cíl stanovený pro rok 2020, a to snížit emise o 20 %. Kromě toho si společnost CHEP stanovila výzvu do roku 2025 učinit svůj provoz uhlíkově neutrálním. „Řešením je například udržitelná čtvrtpaleta Q+, kterou společnost CHEP nedávno představila. Čtvrtpaleta Q+ zlepšuje viditelnost značky a značně usnadňuje manipulaci se zbožím na prodejně. Tato čtvrtpaleta je na konci svého dlouhého životního cyklu plně recyklovatelnáná, čímž přispívá k eliminaci odpadu, a proto je certifikovaná jako 100% uhlíkově neutrální produkt (100% Carbon Neutral® Product),“ zmiňuje novinku, kterou společnost CHEP přispívá k udržitelnosti, Frederic Rotrou, Country Lead společnosti CHEP Česká republika.

Do roku 2025 si společnost CHEP stanovila nové, ještě ambicióznější cíle v oblasti udržitelnosti. Posláním společnosti je postoupit od snižování negativních dopadů na životní prostředí k vytváření pozitivních dopadů na planetu a společnost. Klíčovým předpokladem k dosažení těchto cílů je spolupráce se zákazníky, kterou CHEP rovněž plánuje do roku 2025 zdvojnásobit z 250 na 500 projektů spolupráce s cílem rozšířit svůj cirkulární model po celém světě. Zmíněné projekty spolupráce se již ukázaly jako efektivní nástroj vůči uhlíkovým emisím. Alarmující číslo více než 20 % prázdných nákladních vozidel na silnicích ukazuje důležitost eliminace zbytečných emisí CO2. CHEP je schopen využít svého jedinečného pokrytí trhu a zásoby palet (a jiných přepravních platforem) k odkrytí možností spolupráce ke zlepšení efektivity přepravy, snížení nákladů a emisí uhlíku pouhým vytvořením příležitosti ke sdílení přepravy se společností CHEP a mezi jejími zákazníky. Frederic Rotrou k tomu říká: „V roce 2020 pomohli zákazníci CHEP v České republice pouhým využíváním paletového poolingu eliminovat 6,5 milionu prázdných km procestovaných kamiony, což představuje více než 7 milionů kg emisí CO2.“

 

Markéta Vojáčková

11.3.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies