• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Evropa v pohybu: iniciativy týkající se čisté, konkurenceschopné a související mobility

Poslední květnový den zveřejnila Evropská komise nové iniciativy k budoucí mobilitě. Ke každému odstavci návrhu byl přiřazen konkrétní seznam navrhovaných opatření. Tyto podrobnosti by výrazně rozšířily rozsah článku. Nadto Komise předpokládá do roka další doplnění návrhů. Důležité však je o těchto problémech diskutovat, protože by je neměly zastiňovat předvolební sliby. Mezinárodní závazky mají přednost i před ústavou a ke vstupu do EU nikdo ČR nenutil, Komise naopak vyvíjela značné úsilí nepřehnat všemožnou liberalizaci sociální tržní ekonomiky v ČR.

Evropský dopravní systém prochází zásadními změnami. Přechází se k integrovanějšímu a vícemodálnímu systému mobility, který vyžaduje komplexnější a průřezovější přístup a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky na úrovni EU. Cílem předkládané iniciativy Komise je vytvořit únosné budoucí silniční systémy a systémy intermodální mobility, zvýšit svou konkurenceschopnost, posílit sociální spravedlnost a pevně se vydat na cestu k nulovým emisím.

"Evropa v pohybu" se skládá z:
• Politického sdělení, v němž je uveden dlouhodobý plán pro poskytování čisté, sociálně spravedlivé a konkurenceschopné mobility všem Evropanům.
• Prvního souboru 8 legislativních iniciativ se zvláštním zaměřením na silniční dopravu. Cílem těchto návrhů je zejména zlepšit fungování trhu silniční přepravy zboží; zlepšení pracovních a sociálních podmínek pracovníků. Podpora inteligentního zpoplatnění silnic v Evropě.
• Řady nelegislativních doprovodných dokumentů, které představují širokou škálu opatření na podporu politiky EU, jejichž cílem je urychlit přechod k udržitelnému, digitálnímu a integrovanému systému mobility (investiční financování infrastruktury, výzkum a inovace, platformy pro spolupráci atd.). Komise předložila jejich podrobný seznam s tím, že bude doplněn v příštích 12 měsících dalšími návrhy, včetně emisních norem pro období po roce 2020 pro osobní automobily a dodávky, jakož i první emisní normy pro těžká nákladní vozidla.
Návrhy Komise přispějí ke snížení emisí znečišťujících látek a emisí CO2, jakož i hluku a přetížení dopravy. Tím zlepší zdraví a životní podmínky evropských občanů. Uživatelé silnic budou také těžit z očekávaných zlepšení bezpečnosti silničního provozu z důvodu lepších sociálních podmínek profesionálních řidičů, zejména řádného odpočinku a lepšího prosazování. Posléze budou dojíždějící pracovníci využívat lépe propojených a integrovaných druhů dopravy jako meziměstské autobusové a autokarové služby ve spojení s jinými druhy dopravy nebo jednodušší režim mýtného při řízení v zahraničí.
Návrhy Komise zlepší sociální podmínky pracovníků působících v odvětví dopravy stanovením jasných pravidel na úrovni EU. To je zvláště důležité pro řidiče, kteří jsou mobilní a často pracují v několika zemích během jednoho měsíce. Tím, že mají společné a stejně uplatňované předpisy, například právo na pravidelný týdenní odpočinek mimo kabiny nákladních automobilů, budou řidiči čelit méně stresu a únavě. Odvětví silniční dopravy se do značné míry opírá o papírové doklady, které představují vysokou administrativní zátěž pro řidiče. Komise proto navrhuje lepší využívání digitálních technologií a posun k elektronickým dokumentům. To bude velmi prospěšné řidičům, kteří se nebudou muset starat o papírování.
Trh silniční nákladní dopravy v EU je velmi konkurenční. Zajištění rovných podmínek pro silniční dopravce je proto zásadní. Návrhy týkající se silniční dopravy objasňují a jednoduše řídí, upřednostňují hospodářské subjekty, které dodržují zákony a zajišťují, že porušování pravidel se již nebude vyplácet. Společná pravidla v celé EU sníží administrativní zátěž pro dopravní podniky a používání elektronických dokumentů výrazně sníží byrokracii. Společnosti pro nákladní dopravu budou také při výběru nového vozidla vidět přínosy iniciativ Komise. Údaje týkající se reálně naměřených emisí CO2 a spotřeby paliva jim umožní srovnávat a nakupovat efektivnější nákladní automobily, čímž ušetří peníze na účtech za pohonné hmoty, představující cca čtvrtinu jejich provozních nákladů.
Komise nyní navrhuje, aby členské státy poskytly potřebné nástroje pro lepší řízení a investice do infrastruktury prostřednictvím inteligentního zpoplatnění silnic. Poskytne jim také možnost lépe řešit externí náklady na dopravu, jako je znečištění ovzduší, hluk a dopravní zácpa. Iniciativy Komise rovněž zajistí, aby členské státy a vnitrostátní orgány mohly lépe kontrolovat silniční přepravy, které probíhají na jejich území, a efektivněji prosazovat pravidla. To bude provedeno cílenějšími silničními kontrolami, usnadněním spolupráce mezi členskými státy a využíváním inteligentních tachografů.
Více průhlednosti ohledně spotřeby paliva a emisí CO2 z nových nákladních automobilů podpoří inovace a konkurenci mezi výrobci, aby vyráběly energeticky úspornější vozidla. Vzhledem k tomu, že další klíčové globální trhy jako USA, Kanada, Čína a Japonsko již zavedly opatření pro zvýšení efektivnosti spotřeby paliva u těžkých užitkových vozidel, je nezbytné, aby průmysl EU udržel krok a udržoval svou vedoucí úlohu v efektivitě vozidel. Zvýšené zadávání veřejných zakázek na vozidla s čistými, nízkými a nulovými emisemi vytvoří další poptávku po inovativních vozidlech a podpoří inovace, zejména v oblasti těžké dopravy.
Zrychlením digitalizace dopravy budou dnešní iniciativy vytvářet nové obchodní příležitosti pro inovativní společnosti:
1/ Společné normy EU pro elektronické mýtné usnadní novým hráčům, aby nabídly řidičům digitální zařízení pro mýtné v celé EU.
2/ Poskytovatelé služeb budou mít přístup ke všem druhům dopravy (např. plánované linky autobusů, vlaků, autokarů, letadel atd.), které jim umožní vytvářet nové aplikace nebo webové stránky.

Klíčové prvky návrhů Komise

a. Sociálně spravedlivá a konkurenceschopná mobilita
Navrhované iniciativy budou mít jasnější a společná pravidla v kombinaci s lepším vymáháním a odstraněním zbytečné byrokracie přispějí k rovným podmínkám mezi silničními dopravci. Komise navrhuje zjednodušit pravidla, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování v celé EU.
Nelegální společnosti Letterbox (s poštovní schránkou), založené s cílem obcházet právní závazky, obvykle v oblastech, jako jsou daně, sociální zabezpečení, DPH a mzdy, jsou používány některými dopravci k získání nákladových výhod. V návrzích jsou stanovena jasnější kritéria, která mají zabránit vzniku těchto společností, zejména prostřednictvím posílené spolupráce mezi vnitrostátními donucovacími orgány. Boj proti "společnostem s poštovní schránkou " umožní spravedlivější hospodářskou soutěž a lepší ochranu pracovníků. Dále bude jasnější, pokud jde o uplatňování směrnice o vysílání pracovníků, zejména pokud jde o přiměřené a účinné uplatňování zákonů o minimálních mzdách, vyjasnění a přizpůsobení ustanovení o týdenním odpočinku a lepší systém prosazování, bude tedy mít kladný dopad na sociální spravedlnost. Návrhy jsou vyváženy, aby ochránily řidiče a zajistily, že provozovatelé dopravy nebudou vystaveni dodatečné byrokracii, pokud budou jejich řidiči vysláni do jiných zemí EU.
„Kabotáž" je situace, kdy cizí nákladní automobil provádí vnitrostátní dodávky na území členského státu EU přímo po mezinárodní cestě z jiného členského státu nebo ze země mimo EU. Doposud předpisy EU umožnily 3 kabotážní operace do 7 dnů od mezinárodního doručení. Nová pravidla umožňují neomezené kabotážní operace do 5 dnů od mezinárodního doručení. To bude snazší prosadit a umožní také nákladním vozidlům mít méně prázdných jízd, čímž ušetří palivo na neproduktivní podnikání.
„Vysílání" je situace, kdy pracovník pracuje na omezenou dobu v jiném členském státě EU a dočasně získává sociální práva v tomto členském státě. Příkladem je právo získat stejnou mzdu jako místní pracovníci.
V březnu 2016 Komise navrhla revizi směrnice o vysílání pracovníků a oznámila svůj záměr přijmout zvláštní pravidla pro odvětví silniční dopravy vzhledem k vysoce mobilní povaze práce. Komise se nyní tomuto problému začala věnovat. Pokud jde o mezinárodní dopravu (tj. z členského státu "A" do členského státu "B"), Komise navrhuje, aby řidiči byli považováni za vyslané pracovníky, pokud v daném kalendářním měsíci stráví nejméně 3 dny na území členského státu. Všechny kabotážní operace (tj. dodávky uvnitř členského státu "A") budou považovány za vysílání pracovníků od 1. Dne bez ohledu na jejich trvání. Návrhy Komise podporují zásadu „stejné odměny za stejnou práci", přičemž jsou přiměřené, aby nebyly vytvořeny dodatečné byrokratické překážky pro provozovatele a jejich řidiče.
Společná evropská pravidla týkající se doby odpočinku a řízení řidičů nákladních automobilů jsou zásadní pro udržení našich silnic co nejbezpečnějšími a pro zajištění dobrých pracovních podmínek. Komise proto nenavrhuje prodloužení doby řízení nebo změnu počtu potřebných dob odpočinku. To, co navrhuje, je usnadnit řidičům, aby trávili více času doma než na silnici.
Současná pravidla jsou v celé Evropě nejasná a interpretována odlišně. Komise nyní navrhuje, aby řidiči měli pravidelný týdenní odpočinek (povinná přestávka 45 hodin po nejvýše šesti pracovních dnech) mimo kabinu. Zaměstnavatelé budou muset zajistit řidiči slušné ubytování.
Několik členských států informovalo o rostoucím využívání vozidel do 3,5 tuny pro komerční dopravu. Zatím tento fenomén zůstává omezen, ale existují důkazy o rostoucím trendu. Komise proto plánuje, aby dodávky podléhaly některým dopravním předpisům EU (např. o založení dopravních podniků), které nebudou příliš zatěžovat menší operátory. To přispěje k „profesionalizaci" odvětví.

 b. Čistá a udržitelná mobilita
V případě těžkých vozidel plánuje Komise upravit stávající pravidla o povolených konstrukcích pro zlepšení aerodynamiky. Komise bude rovněž podporovat zavádění vozidel s nejvyšší mírou efektivnosti spotřeby paliva prostřednictvím sledování a podávání zpráv o emisích CO2 a spotřebě paliva. Data, která mají být monitorována a hlášena, budou určena pomocí nástroje pro výpočet spotřeby energie vozidla (VECTO). To povzbudí hospodářskou soutěž a povzbudí výrobce k vývoji vozidel s vyšší efektivností spotřeby paliva. Tyto údaje z monitorování budou také užitečné pro místní orgány, pokud chtějí navrhnout vhodné systémy zpoplatnění silnic, které by odrazovaly od používání nejšpinavějších vozidel.
Účtování silniční dopravy je národní pravomocí. Členské státy jsou a budou mít možnost zavádět nebo neúčtovat silniční poplatky na svém území. Pokud se tak rozhodnou, Komise v inovativním návrhu doporučuje dodržování určitých pravidel pro všechny kategorie vozidel. Cílem těchto pravidel je:
•Zajistit spravedlivější ceny. Zpoplatnění na základě vzdálenosti (tj. mýtné proti časovým známkám) lépe odráží skutečné využití, emise a znečištění. Komise proto navrhuje postupné ukončení systémů založených na čase po vhodné přechodné fázi (2023 pro těžká nákladní vozidla, 2027 pro ostatní kategorie).
• Odměňovat vozidla šetrná k životnímu prostředí. V souladu se zásadou "platí znečišťovatel" by členské státy měly měnit úroveň poplatku na základě emisí vozidel CO2.
• Přispívat k udržitelnému financování infrastruktury. Získané příjmy mohou významným způsobem přispět k financování infrastruktury a překlenout stávající mezery v údržbě v EU, odhadované na přibližně 60 miliard EUR. Tyto návrhy jsou doprovázeny ustanoveními o elektronickém mýtném umožňujícím bezproblémové cestování mezi členskými státy.
Modulace poplatku založená na emisích CO2 bude povinná, aby poskytla uživatelům pobídky k nákupu a používání čistších vozidel. Členské státy budou mít také možnost účtovat na základě externích nákladů, jako je hluk, dopravní zácpa a znečištění ovzduší.
Návrh Komise nebude znamenat zvýšení stávajících poplatků ani zavedení nových poplatků. Návrh Komise zavádí zásady zpoplatnění, které členským státům zabrání, aby přetížili řidiče při používání silnic. Rovněž zajistí, aby řidiči nebyli diskriminováni na základě jejich státní příslušnosti prostřednictvím diskriminačních cen. Konečně, v souladu se zásadou "platí znečišťovatel", budou automobily nejvíce šetrné k životnímu prostředí mít nižší poplatky. Vlastníci vozidel s nulovými emisemi budou mít například povinné snížení o 75 %.
Komise zavedla robustnější a realističtější zkušební metody pro měření jak emisí oxidů dusíku (NOx), tak emisí CO2 z automobilů. A v lednu 2016 Komise navrhla nařízení pro úplnou revizi takzvaného rámce pro schválení typu vozidel. Cílem návrhu je zajistit nezávislé testování vozidel a více kontrol vozidel, které jsou již v provozu. Návrh rovněž předpokládá větší pravomoci EU v oblasti dohledu nad vnitrostátními orgány, zkušebními středisky a výrobci, včetně možnosti uložit pokuty výrobcům.

 c. Propojující mobilita
Současné mýtné systémy EU postrádají interoperabilitu, což je problém zejména u přeshraniční dopravy. Dnes se na překračování kontinentu vyžaduje mnoho různých "platebních značek" a účtů. Interoperabilní systém by umožnil jeden typ mýtného a jeden jednoduchý fakturační systém pro dopravní společnosti. Vedle lepších služeb pro uživatele to také sníží náklady na mýtné a umožní poskytovatelům služeb nabízet další cenné služby. Toto je známé jako EETS-evropský elektronický mýtný systém.
Některé webové stránky dnes poskytují informace o plánování cesty. Chybí jim však informace potřebné k tomu, aby poskytly všechny možnosti pro pravidelnou veřejnou dopravu, zejména pro 1 miliardu přeshraničních cest v EU ročně. Cílem Komise je vytvořit národní přístupové body pro shromažďování údajů ze všech druhů dopravy. To by pak mohlo být poskytnuto třetím stranám, které jim umožní vytvářet nové a přesnější plánovače cesty.

Antonín Peltrám
 

10.7.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.