• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu daní a účetnictví od roku 2021

Nový rok se nese ve znamení změn. Novela zákona o daních z příjmů přinesla od 1. ledna 2021 změnu v definici hmotného majetku. Za samostatné hmotné movité věci je považován takový majetek, jehož vstupní cena převyšuje 80 000 Kč a jehož provozně-technická funkce je delší než jeden rok. Původní znění zákona stanovovalo hranici pro určení vstupní ceny samostatných movitých věcí nad 40 000 Kč.

Takto výrazná změna umožňuje účetním jednotkám rozšířit uplatnění výdajů na pořízení majetku jednorázově do daňových nákladů až do výše 80 000 Kč, avšak pouze za případu, že i z účetního hlediska se nejedná o dlouhodobý hmotný majetek. Tento vyšší limit je uplatňován rovněž na technické zhodnocení. Pokud by v účetnictví byl majetek evidován jako dlouhodobý, tak není možné zahrnout jednorázově výdaje do daňových nákladů, za daňově uznatelný náklad budou považovány účetní odpisy. Novela vstupuje v platnost od 1.1.2021, nicméně účetní jednotka se může rozhodnout tuto novou hranici uplatňovat již na majetek pořízený od 1.1.2020.

Zákon o účetnictví se na rozdíl od zákona o daních z příjmů nezabývá konkrétní minimální hodnotou pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku vstupuje takový majetek, jehož předpokládaná doba použitelnosti převyšuje jeden rok. Výši ocenění pro zatřídění do dlouhodobého majetku pak určuje sama účetní jednotka za splnění povinností stanovených zákonem – zejména respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Toto ocenění je promítnuto v interních předpisech účetní jednotky.

Může nastat situace, kdy účetní jednotka má ve svých interních předpisech stanovenou hranici pro zahrnutí do dlouhodobého majetku ve výši 40 000 Kč. V roce 2021 pak pořídí majetek ve výši 50 000 Kč – jedná se o dlouhodobý hmotný majetek, který bude postupně účetně odpisovat. Pro účely daně z příjmů pak za daňově uznatelný náklad budou považovány účetní odpisy.

Jiným případem může být situace, kdy účetní jednotka má ve svých interních předpisech stanovenou hranici pro zahrnutí do dlouhodobého majetku ve výši 100 000 Kč. V roce 2021 pak pořídí majetek ve výši 50 000 Kč – v tomto případě se nejedná o dlouhodobý majetek z hlediska účetnictví ani z pohledu daně z příjmů a 50 000 Kč může být jednorázově zahrnuto do daňových nákladů.

Pokud se tedy účetní jednotka rozhodne využít této novely zákona o daních z příjmů a zahrnovat jednorázově výdaje na pořízení majetku do daňových nákladů až do výše 80 000 Kč, tak pak musí tuto změnu promítnout i ve své interní směrnici a stanovit hodnotu dlouhodobého majetku na cenu vyšší než 80 000 Kč. Změna hranice dlouhodobého majetku pak může výrazně ovlivnit náklady a hodnotu aktiv a jejich vykazování v účetních výkazech.

 

 

Zdroj: ASB Czech Republic

16.2.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies