• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Budoucnost patří optimalizaci v zapojení lidské pracovní síly

Jan Palek, GLP

Průmyslové a logistické nemovitosti hrají stále významnější roli v rámci celého dodavatelského řetězce. Stejně jako v mnoha dalších oborech i zde mají stále rostoucí roli moderní technologie. V případě inteligentních řešení v průmyslových a logistických parcích je hlavním trendem posun od jednotlivých izolovaných ostrovních systémů k centralizované optimalizaci procesů. Klíčový je také důraz na pracovní prostředí v těchto areálech a minimalizace dopadu parků na jejich okolí. Kde vidí podstatné momenty vývoje trhu logistických nemovitostí, jak hodnotí český a slovenský trh a jaká je jeho vize budoucnosti logistických nemovitostí? O odpovědi na tyto a další otázky se s námi podělil Jan Palek, Country Manager pro Českou a Slovenskou republiku společnosti GLP Europe.

 

O vaší profesní dráze bylo rozhodnuto zřejmě už studiem na VUT v Brně. Co ale přispělo k vaší orientaci právě na komerční nemovitosti? Do jaké míry k tomu přispěly vaše zkušenosti ze zahraničí?

Čemu se chci profesně věnovat, jsem se rozhodl dokonce už dříve, na stavební průmyslovce v Kladně. Teprve ale sbíráním dalších zkušeností a tím, jak se člověk v čase vyvíjí, jsem dospěl k tomu, co přesně mi sedí nejvíce, co mě baví a čemu se chci věnovat dlouhodobě.

Původně jsem chtěl být projektantem. Zahraniční zkušenosti z Velké Británie mě ale ovlivnily do značné míry. Cesta za nabytím jazykových a pracovních zkušeností původně plánovaná na rok se protáhla na čtyři roky. Když jsem se vrátil do ČR, věděl jsem už bezpečně, že více než samotné projektování mě baví práce s lidmi a koordinace projektů.

Se sektorem komerčních nemovitostí jsem se ale plně seznámil až v České republice. Bylo to pro mě jasné pole pro zúročení dosavadních zkušeností a realizaci mých představ do budoucna. Co přesně obor obnáší, jsem naplno zjistil, až když jsem v něm začal pracovat. Tato disciplína se ještě před pár lety nikde nepřednášela. Nikdy jsem ale svojí volby nelitoval. Mám rád, když se můžu podílet na projektech, ve kterých tvoříme něco, co má smysl, řešení, ze kterých má prospěch širší spektrum aktérů, protože musíme obsáhnout celý životní cyklus investiční nemovitosti, tj. od výběru lokality, přes development až po řízení a správu stabilizovaného portfolia. S takovou ambicí jsou průmyslový development a investment tím pravým oborem.

Za důležitý aspekt svojí kariéry považuji svoji technickou expertízu. A to nejen z hlediska vzdělání, ale i skutečnosti, že do oboru jsem přišel prostřednictvím technické pozice. Teprve poté jsem objevil, že mě baví i obchodní stránka věci. To už pak byl jenom malý krůček k tomu začít se profilovat jako developer a investor s plným záběrem, od technické odbornosti přes obchodní dovednosti po vedení lidí a projektů.

Zkrátka mi více sedí práce s lidmi než práce projektanta za počítačem. Na druhou stranu je to právě dlouhodobá práce projektanta a technického manažera, jejímž výsledkem bylo nemálo úspěšných realizací, která mi pomohla dostat se tam, kde jsem dnes. V oblasti komerčních nemovitostí prostě musíte vědět o projektu úplně všechno a zároveň umět zvážit rizika při rozvoji daného území.

 

Několik let jste strávil v prostředí projekční kanceláře a následně na projektu výstavby nového terminálu obřího letiště v Londýně. Jak hodnotíte dnes, s odstupem času, jako autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru pozemní stavby, úroveň využití nejmodernějších trendů a technologií při stavbě komerčních nemovitostí u nás a v regionu CEE?

Moderní technologie usnadňují mnoho oblastí našeho života a tento trend se nevyhýbá ani našemu sektoru. Jedná se o relativně mladou oblast našeho zájmu, nicméně společnost GLP zaměstnává na několika kontinentech odborníky na oblasti, jako je automatizace, digitalizace a inteligentní řešení.

V našich areálech kombinujeme aktivní a pasivní chytrá řešení. Základem jsou v současné době systémy sběru dat v reálném čase, kdežto vyhodnocení informací provádí lidé. Budoucnost patří další optimalizaci v zapojení lidské pracovní síly do vyhodnocení dat, optimalizace provozu budov a jejich řízení. Jasným trendem je posun od izolovaných ostrovních systémů ke komplexním systémům řízení budov.

Klíčové je, k čemu moderní technologie v průmyslových areálech slouží. Není důležité, jestli pracujeme s umělou inteligencí či smart řešeními jednoduššího ražení. Podstatný je účel. S tím souvisí také pracovní prostředí v našich areálech, ale i dopad budov na jejich okolí.

Na pracovní prostředí pro zaměstnance klientů našich parků hodně dbáme. Osobně jsem se o tématu hodně naučil v sektoru rozvoje kancelářských obchodních nemovitostí. Tyto zkušenosti se snažíme přetavit také do průmyslu. Náš sektor je sice primárně o výrobě a skladování a funkce kanceláří je spíše přidružená, ale to nic nemění na skutečnosti, že areály stavíme pro lidi, kteří v nich pracují, nikoli jen pro stroje a skladovací systémy, které vyžadují jistá specifická technická řešení.

Z hlediska udržitelnosti se zaměřujeme nejen na použití optimálních materiálů a technologií, ale na celkový koncept jednotlivých průmyslových a logistických parků. Pro skutečnou udržitelnost projektu je klíčový správný výběr lokality a maximálně flexibilní a modulární využití areálu tak, aby místo bylo dobře dopravně dostupné a využitelné pro nejširší spektrum budoucích možných nájemců. Právě tak docílíme udržitelnosti ve smyslu, že areál bude moci být nadále využíván i za několik desítek let, což významně snižuje poměr energetické a materiálové náročnosti investice do výstavby centra v přepočtu na dobu jeho fungování.

 

Většina lidí nejen z oboru developmentu, ale i z logistických a výrobních firem, vás má spojeného s obchodní značkou Goodman; co pro vás znamená pomyslná změna dresu v tom smyslu, že vaše pozice i váš tým nezaznamenaly zásadní změny?

Změnu vnímám jako naprosto pozitivní. Pro mě osobně i pro náš tým v ČR a na Slovensku představuje novou energii a nový vítr do našich plachet. Společnost Goodman se rozhodla opustit trh v regionu střední a východní Evropy. Naopak GLP převzala celou naši středoevropskou platformu včetně projektů, pozemků i týmů zaměstnanců s jasnou vizí zde dlouhodobě působit a rozvíjet se. To je pro mě velmi povzbuzující signál a těším se na další růst GLP v našem regionu.

 

Jak hodnotíte trh, na němž společnost GLP reprezentujete? Co byste označil za jeho charakteristické rysy, čím se odlišuje od toho „západoevropského“?

Český a slovenský trh jsou poměrně specifické. Neodlišují se pouze od zemí západní Evropy, ale i od dalších středoevropských trhů, jako jsou Polsko nebo Maďarsko. Mezi hlavní charakteristiky těchto trhů patří nedostatečná dostupnost vhodných pozemků pro rozvoj, jakož i zdlouhavé stavební řízení a komplikovaná pravidla při dekontaminaci území se starými ekologickými zátěžemi.

Na druhou stranu z dlouhodobého hlediska jsou Česko a Slovensko pro investory stabilní, bezpečné a nabízejí vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Tradice průmyslu a výroby, univerzitní města, sektory na špičkové úrovni, jako jsou automobilový nebo letecký průmysl a strojírenství obecně, velké množství center výzkumu a vývoje v kombinaci s výbornou dopravní dostupností, to vše jsou výhody, které v dané kombinaci může nabídnout málokterá země.

K tomu je třeba připočíst velmi vzdělané obyvatelstvo, kvalitní systém vzdělávání na všech úrovních a rovněž faktor stabilního ekonomického i politického vývoje.

 

Kam odhadujete, že se bude trh s logistickými nemovitostmi u nás dál ubírat ve světle změn, které globální dodavatelský řetězec nezvratně čekají?

Trendů, které aktuálně můžeme sledovat v segmentech souvisejících s naším podnikáním, je celá řada. Dotknu se těch, které považuji za nejvýznamnější a v současnosti nejvíce diskutované. Nevěřím například v masivní trend re-shoringu. Dovedu si představit, že do tradičních průmyslových zemí, jako je Německo, Česká republika, Francie nebo Velká Británie, se budou v omezené míře stěhovat vybrané náročnější provozy, případně že některé firmy z Asie mohou vyhodnotit jako výhodu mít výrobní závod přímo v Evropě, protože je tady obrovský trh, kterému díky reálné přítomnosti budou moci lépe porozumět.

Zcela reálným trendem je postupující automatizace. Nepředpokládám ale v našich sektorech plné nahrazení lidského faktoru v dohledné době. Budeme svědky dalšího nárůstu Průmyslu 4.0 a umělé inteligence. Limitem rozvoje tohoto směru bude ale vždy poměr nákladů a efektivnosti jednotlivých řešení.

Situace související s pandemií nemoci Covid-19 potvrdila nejen nárůst logistiky a logistických služeb jako segmentu. Ukázalo se, že logistika je velmi flexibilním oborem, který dokáže reagovat na měnící se prostředí a nové výzvy velice rychle. Dosud převládal názor, že klíčovým faktorem pro rozvoj logistiky je efektivita uvnitř skladovacích areálů. Nyní vidíme, že skutečnou výzvou je doprava, zejména doručování koncovým zákazníkům. Udržitelné environmentálně šetrné doručení na poslední míli je velkým úkolem pro dnešní logistiku a také pro nás, developery nemovitostí pro to určených.

Klíčovým tématem je takzvaná City logistika. Měla by být naprostou prioritou, ale městské územní plány a infrastruktura nejsou vůbec připraveny na umístění logistických parků v městských lokalitách, které nejsou příliš vzdálené od center měst. Na municipální úrovni převládá jednostranný tlak na bytovou výstavbu. Z hlediska vyváženého rozvoje města a měnících se potřeb obyvatel a podnikatelů se z mého pohledu nejedná o správnou cestu. Jako průmysloví developeři toto téma v diskusi s příslušnými orgány pravidelně vznášíme. Města potřebují průmysl v moderním pojetí, průmysl, který se stará o chod města.

S tím úzce souvisí otázka využití brownfieldů, tedy revitalizace dosud nefunkčních lokalit uvnitř měst nebo na jejich okraji takovým způsobem, aby z nich mohly vzniknout moderní, bezpečné areály pro průmysl 21. století.

Kdybych měl shrnout svoji vizi budoucnosti trhu s logistickými nemovitostmi, jistě bych jmenoval na předních místech otázku automatizace ve skladech a zefektivnění dodání na poslední míli a stále se zvyšující důraz na kvalitu prostředí pro zaměstnance ve výrobních závodech. Přesun mezi sklady a výrobními závody, ať už ke koncovým zákazníkům, nebo k podnikatelům, je klíčovou otázkou dneška s celospolečenským přesahem.

Abychom mohli stavět budovy takovým způsobem, že doprava v okolí areálu probíhá s co nejmenší zátěží pro okolí a zároveň splňuje požadavky zákazníka, musíme znát nastavení procesů pro City logistiku a související otázky. Úkolem průmyslových developerů v tomto řetězci je zejména vyhledat ve městech takové lokality, které splňují parametry pro realizaci výše popsaných činností. Zdá se to jako neproveditelný úkol, ale dovoluji si tvrdit, že náš obor je na tuto výzvu připraven. Potřebujeme ovšem efektivní součinnost samospráv i státní správy.

 

Co vám pomáhá relaxovat? Jak hledáte potřebnou energii pro nové projekty, z čeho čerpáte inspiraci?

Na prvním místě jsou pro mě rodina a sport. Intenzivně se věnuji běhu, cyklistice a hlavně lyžování téměř všeho druhu. Mám moc rád a k životu potřebuji hory, hudbu a taky všechno, co má spalovací motor. Na koníčky nezbývá mnoho času. Těším se, až posunu o další krůček dále svůj dlouhodobý projekt restaurování krásné Škody 110R. Na dalšího youngtimera, kterého jsem zachránil z vrakoviště, snad dojde v příští fázi.

 

Jan Palek, GLPJan Palek

Jan Palek je ředitelem společnosti GLP pro Českou republiku a Slovensko a je zodpovědný za řízení a rozvoj podnikání tohoto průmyslového developera v obou zemích. Vystudoval pozemní stavitelství na VUT v Brně a je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru pozemní stavby. České a slovenské portfolio GLP měl na starosti i v předchozích letech pod značkou Goodman. Dříve pracoval pět let pro společnost Skanska Property, kde byl zodpovědný za řízení komerčních projektů v různých stádiích developmentu. Předtím působil jako Leading Designer v Production & Design Teamu na projektu Terminál 5 London Heathrow.

 

MR

25.11.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies